Java Games: Flashcards, matching, concentration, and word search.

US Lesson 06 我们去游泳,好吗? part 1 (中文+pinyin)

AB
游泳yóu yǒng
昨天zuó tiān
京剧jīng jù
怎么样zěn me yàng
有意思yǒu yì sī
今天jīn tiān
昨天zuó tiān
天气tiān qì
tài
什么时候shén me shí hòu
什么shén me
现在xiàn zài

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities