Java Games: Flashcards, matching, concentration, and word search.

A' Senior - Cross the Border Beginner Unit 22

AB
go shoppingðçãáßíù ãéá øþíéá
toy shopìáãáæß ìå ðáé÷íßäéá
spellóõëëáâßæù
biggestï ðéü ìåãÜëïò
cheaperöèçíüôåñïò
tubeï õðüãåéïò óéäçñüäñïìïò
take the tubeðáßñíù ôï ôñáßíï
catch the busðáßñíù ôï ëåùöïñåßï
numberï áñéèìüò
get offêáôåâáßíù (áðü ìåôáöïñéêü ìÝóï)
thirdôñßôïò-ç-ï
bus stopç óôÜóç ôïõ ëåùöïñåßïõ
miss÷Üíù, äåí ðñïëáâáßíù
miss the bus÷Üíù ôï ëåùöïñåßï
forgetîå÷íþ
directionsïäçãßåò
fourthôÝôáñôïò-ç-ï
bakeryï öïýñíïò
bakerï öïýñíáñçò
straightåõèåßá, ßóéá
turnóôñßâù
leftáñéóôåñÜ
secondäåýôåñïò-ç-ï
traffic lightôï öáíÜñé
bookshopôï âéâëéïðùëåßï
hairdresser'sôï êïììùôÞñéï
ownerï éäéïêôÞôçò
rightäåîéÜ
backðßóù
betterêáëýôåñïò-ç-ï
earringóêïõëáñßêé
moreðåñéóóüôåñï
localôïðéêüò-Þ-ü
jewellery shopêïóìçìáôïðùëåßï
after allôåëéêÜ
adventureðåñéðÝôåéá
centreêÝíôñï
payðëçñþíù
greengrocer'sïðùñïðùëåßï, ìáíÜâéêï
grocer'sðáíôïðùëåßï
florist'sáíèïðùëåßï
record shopäéóêïðùëåßï
chemist'söáñìáêåßï
notesóçìåéþóåéò
beginîåêéíþ, áñ÷ßæù


English School Club

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities