Mini quiz: Answer multiple choice questions.

áåàå ðøàä àí àúí îëéøéí àåúé

àðé ùåàìú àúëí ùàìåú òì òöîé åàúí öøéëéí ìòðåú, åàí àúí ìà éåãòéí - úðçùå
áåàå ðøàä àí àúí îëéøéí àåúé èåá ëôé ùàúí çåùáéí


Gal Gilerovich

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities