faith110 Mr. Kim Myeong Gi
hamyeol middle school  
 
*~welcome to home~*

¸í±âÀÇ È¨ÇÇ ÀÔ´Ï´Ù.

¿©·¯ºÐÀÇ ¸¹Àº ±Û ³²°Ü Áֽðí..

¿©·¯ºÐÀÇ ÁöÀûÀ¸·Î ÀÎÇÏ¿©..

»õ·Ó°Ô ¹ßÀüÇϴ ȨÇÇ µÇ°Ú½À´Ï´Ù.

±×·³..

ÁÁÀº ÇÏ·ç µÇ½Ã°í, º¸¶÷Â÷°í ÇູÇϼ¼¿ä~*£ª

¡ÙHave your nice day¡Ù
My Quia activities and quizzes
hangman
https://www.quia.com/hm/68962.html
Quiz
https://www.quia.com/quiz/217919.html
Useful links
Last updated  2008/09/28 11:09:16 PDTHits  145