jptrmotto Japanese Team Rocket Motto
Musashi: Nanda kanda to kikare tara... Kojiro: Kotaete ageru ga yo no nasake... Musashi: Sekai no hakai o fusegu tame! Kojiro: Sekai no heiwa o mamoru tame! Musashi: Ai to shinjitu no aku o turanuku! Kojiro: Lovely charmy na kataki yaku! Musashi: Musashi! Kojiro: Kojiro! Musashi: Ginga o kakeru Rocket dan no futari niwa! Kojiro: White hall, shiroi ashita ga matteruze! Nyase: Nya-nte na!
Last updated  2008/09/28 05:09:54 PDTHits  268