pavmk2 PAV Lerarenopleiding Vorselaar
Marc Keersmaekers  
http://www.khk.be/khk/Dep-HIKVR/regent.html
 
Het programma van de opleiding tot leraar PAV in de Katholieke Hogeschool Kempen - campus Vorselaar ziet er als volgt uit:

1 Eerste jaar van de opleiding

1.1 Inleiding
oriëntering op BSO; BSO-leerlingen; PAV in het BSO; onderzoekje waarmee BSO-leerlingen bezig zijn en gesprek met PAV-leerkracht; bestudering van leerplan PAV; visie op PAV

1.2 Leefwereld
aansluitend bij de opdracht opvoedkunde enkele activiteiten uitwerken over een thema dat de leerlingen zelf bezighoudt

1.3 Toerisme
aardrijkskundige basisbegrippen -en vaardigheden, gekoppeld aan het thema toerisme; excursie België aardrijkskundig bekeken, internet als middel om geactualiseerde info te bekomen

1.4 Schriftelijke taalvaardigheden
schriftelijke taalvaardigheden (schrijven en lezen) in een thema verwerken; meer bepaald: aanbod en keuze, formulering van taaltaken, schrijfstrategie, leerlijnen, evaluatie.. dit alles gekoppeld aan het thema vandalisme

1.5 Projectonderwijs
projectonderwijs op eigen niveau ervaren; kennismaken met een andere manier van onderwijzen en leren

1.6 Actualiteiten
informatiekanalen van actualiteiten kritisch evalueren; achtergrondkaders om actualiteiten te kunnen situeren; factoren van sociaal-politieke bewustwording op het spoor komen; een actueel thema volgen en voorstellen aan de anderen

1.7 Praktijkvoorbereiding en vakdidactiek
visie op PAV; ontwerpen van PAV-lessen; concrete lesplannen; criteria voor evaluatie

2 Tweede jaar van de opleiding

2.1 Wiskunde als elementaire gecijferdheid
BSO-leerlingen leren trek krijgen om problemen uit het alledaagse leven op te lossen waarin wiskundige relevant is; inzicht in heuristieken en metacognitie: begeleiden van leerporcessen op gebied van elementaire rekenvaardigheiden, hoofd- en schattend rekenen, procenten en verhoudingen, meten en metend rekenen, meetkunde

2.2 Taalmoeilijkheden
welke moeilijkheden hebben BSO-leerlingen op gebied van taal; hoe kan je een diagnose stellen en gericht hulp geven en zoeken (leesindexen, dyslexie...); voor taal meer afgestemd op remediëring (omdat de vakdidactiek reeds in andere modules verwerkt is)

2.3 Mondelinge taalvaardigheden
lees - en luistertaken op een zinvolle manier integreren in PAV-mappen; belang, aanbod, keuze, formulering, evaluatie en leerlijn...

2.4 Actualiteiten
actuele ontwikkelingen gebracht door verschillende media naar inhoud en vormgeving; informatiebronnen voor BSO-leerlingen; werkvormen om actualiteiten aan te brengen

2.5 Themamap opstellen
per twee een thema uitwerken dat gegeven wordt in de eerste stage van het derde jaar; experimenteren met vormen van gesloten naar open projectonderwijs

2.6 Klasoverschrijdend thema
evt. zich inschakelen in de voorbereiding en realisatie van een thema in een school; voorbereidende vakvergaderingen met leerkrachten

Derde jaar van de opleiding

3.1 Economie en recht
trouwen of samenwonen, huren, bouwen of kopen? is uw advocaat te duur? belangrijke vragen ... naast thema's zoals de rol van geld en krediet, financiële diensten voor jongeren, overmatige schuldenlast...

3.2 Basiskennis van andere vakken
studenten geven vanuit hun ander vakken nuttige en praktische kennis door aan de andere studenten; basisbegrippen en relaties, in contexten van het dagelijks leven (wat hebben we hiervan nodig?)

3.3 PAV in de schoolpraktijk
aspecten waar de PAV-leraar mee te maken heeft buiten het lesgeven, in sterke samenhang met stageervaringen; jaarplannnen en leerlijnen; vierde graad; geïntegreerde proef; modularisering; deeltijds BSO; ervaringen met BuSO

3.4 Omgaan met moeilijke situaties in de klas
gevalsbespreking; analyse vanuit verschillende perspectieven en invalshoeken; afspraken en aanpak op schoolniveau

4 De uitdieping wordt in cycli georganiseerd.

4.1 Het ene jaar

4.1.1 Ecologie
milieusamenhangen en feitelijke toestanden;landschapstypen; beleidsinstanties en functies;natuureducatieve verenigingen en centra; natuureducatief reservaat

4.1.2 Stage in een maatschappelijke instelling
een maatschappelijke instelling van binnenuit leren kennen, achtergrondinfo over werking, functie,structuur, knelpunten, maatschappelijke relevantie... en dit verwerken in een infopakket naar leerlingen toe

4.2 Het andere jaar

4.2.1 Migranten
Nederlands Tweede Taal; Onderwijsvoorrangsbeleid; cultuurkennis; multicultureel omgaan; huiswerkbegeleiding... een algemeen kader; zelfstandig werk en stage

4.2.2 Positieve modellen in het BSO
schoolbevraging vanuit de aspecten van de positieve modellen in het BSO
Dit programma bied je een brede algemene vorming aan. Ook word je gericht voorbereid op je taak als PAV-leerkracht in de school.

Heb je interesse??? ... surf nog even door naar onderstaande links
Useful links
Last updated  2008/09/28 07:55:41 PDT