polish Prof. Jakub Herczynski
 
Drodzy uczniowie,

cieszê siê, ¿e przyszliœcie na tê stronê. Tu bêdziecie mogli poprawiæ swoj¹ znajomoœæ jêzyka polskiego.
Zapraszam do moich zagadek!

Dear students,

I'm happy that you visited my page. Here you will be able to improve your polish.
You're welcome to the quizes!
My Quia activities and quizzes
Wisielec
https://www.quia.com/hm/17253.html
Wisielec z podpowiedziami
https://www.quia.com/hm/17254.html
Szukaj par
https://www.quia.com/jg/49002.html
Porozrzucane s³owa
https://www.quia.com/jw/7957.html
Useful links
Last updated  2008/09/28 10:11:16 PDTHits  193