¼Ò¸®³ª´Â ´ë·Î Àû±â

º» ¼³¹®Áö Á¶»ç¿¡ ÀÀÇØÁּż­ ´ë´ÜÈ÷ °¨»çÇÕ´Ï´Ù. ´ÙÀ½ ¹®Àå°¡¿îµ¥ °ýÈ£¾È¿¡ ÀÖ´Â ´Ü¾î¸¦ ¼Ò¸®³ª´Â ´ë·Î Ç¥±âÇÑ °ÍÀ» °ñ¶ó Ç¥½ÃÇØ ÁֽʽÿÀ.

Mr. Lim

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities