Test ogólnorozrywkowy

Celem jest stwierdzenie ile czasu w ci¹gu dnia spêdzasz przy telewizorze.

pop

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities