Upgrade of Java Quiz: Wartoœci pierwiastków w tlenkach grup g³ównych

Maj¹c nazwê tlenku podaj wartoœciowoœæ pierwiastka, który go tworzy.
This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities