כיתה ז', מבדק מסכם 1

המבדק מבוסס על שאלות מבחן מפמ"ר תש"ע

Please enter your name.

First name

Last name

 This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities