Afrikaans: Afkortings oefening 1

Tik die regte afkorting wat in plaas van die vetgedrukte teks gebruik kan word. Moenie die hele sin oortik nie, en moet ook geen ekstra spasies invoeg nie.

Please enter your name.

First name

Last name

 This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities