Wartoœci pierwiastków w tlenkach grup g³ównych: session tlenki

Maj¹c nazwê tlenku podaj wartoœciowoœæ pierwiastka, który go tworzy. Maj¹c nazwê tlenku podaj wartoœciowoœæ pierwiastka

Please enter your name.

First name

Last name

 


Gajlewicz

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities