Chemia dla gimnazjum: session chemia

Symbole pierwiastków chemicznych Instrukcja: Wybierz prawid³owe odpowiedzi. Po wykonaniu testu naci¶nij przycisk Submit!

Please enter your name.

First name

Last name

 


pan Czerw

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities