Informatyka: session info

Quiz sprawdzaj¹cy znajomoœæ podstawowych pojêæ informatycznych. Odpowiedz na poni¿sze pytania wybieraj¹c jedn¹ mo¿liwoœæ z piêciu.

Please enter your name.

First name

Last name

 


mor

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities