HTML dla pocz±tkuj±cych: session internet_egu

Czy znasz podstawowe znaczniki jêzyka HTML? Wskazówka: Odpowiedz na nastêpujace pytania, naci¶nij przycisk Submit, gdy zakoñczysz.

Please enter your name.

First name

Last name

 


as

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities