Stolice Europy: session sp23jfr

Jest to quiz geograficzny sprawdzaj¹cy znajomoœæ nazw stolic pañstw europejskich. Nale¿y wybraæ prawid³ow¹ odpowiedŸ z piêciu podanych i zaznaczyæ j¹. UWIERZ W SWOJE SI£Y - NA PEWNO DASZ RADÊ! ¯YCZYMY SUKCESU!

Please enter your name.

First name

Last name

 


jureczek

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities