Quiz jêzykowy: session jêz1

Wska¿ polskie znaczenie s³owa zapisanego w jêzyku
niemieckim.
wykonaj zadanie w czasie 5 minut.

Please enter your name.

First name

Last name

 


Kaœka

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities