Test ogólnorozrywkowy: session p&p

Celem jest stwierdzenie ile czasu w ci¹gu dnia spêdzasz przy telewizorze. UWAGA,UWAGA:Zaznacz jedn¹ odpowiedŸ i nacisnij klawisz submit

Please enter your name.

First name

Last name

 


pop

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities