Kasarian ng Pangngalan

Piliin ang kasarian ng pangngalang may katabi ng pamimilian ng sagot sa pangungusap.

Please enter your name.

First name

Last name

 

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities