Chinese III: Vote for the best homepage

Everyone has two votes, one of them can vote for yourself. ; )

Name


 1. Which two homepages do you like?
  Zachary Carpenter (楊正瑞 Yang2 Zheng4rui4)
  Kamron Hakemy (賀安柏 He4 An1bo2)
  Melissa Horadam (何美君 He2 Mei3jun1)
  Charles Patten(白彥亭 Bai2 Yan4ting2)
  Andrea Rahardja (連雅惠 Lian2 Ya3hui4)
  Logan Reed (柳秋虹 Liu3 Qiu1hong2)
  Taylor Short(石永亮 Shi2 Yong3liang4)
  Travis Stull (施啟銘 Shi1 Qi3ming2)
  Ace Winn (偉安世 Wei3 An1shi4)
  Adam Wright (王廣文 Wang2 Guang3wen2)