Evaluering af projektugen: "Rejsen til Amerika" - (copy)

Vi vi gerne modtage lidt konstruktiv respons på vores første projektuge med jer. Nat-gruppen skal gerne have udbytte fra vores erfaringer og vi skal også bruge dem i den opsamlende evaluering på skolen. Jeres respons kan indgå i planlægning af projektugen i uge 51. Så giv jer god tid, svar på ALLE spørgsmål og overvej jeres svar nøje. På den måde får I den største reelle mulighed for indflydelse!

Name


 1. Hvor enig er du i følgende udsagn: Projektugen, dvs. arbejdet omkring Ind- og Udvandring til USA, var en god oplevelse
   
    1 2 3 4 5  
  helt enig  helt uenig


 1. Uddyb dit svar.


 1. Hvor enig er du i følgende udsagn: projektarbejdet omkring Ind- og Udvandring til USA har givet et godt fagligt udbytte.
    1 2 3 4 5  
  Strongly agree   Strongly disagree


 1. Hvor enig er du i følgende udsagn: Jeg kunne bruge erfaringer fra de 2 dage vedr. den amerikanske revolution i det nye projekt.
    1 2 3 4 5  
  Strongly agree   Strongly disagree


 1. Uddyb dit svar ved at tage stilling til: 1. om det var faglig viden, du kunne overføre 2. eller om det var det var gruppearbejdstræning 3. eller om det var brug af IT (søgning, fc.langkær, tekstbehandling, el. lign.)


 1. Hvor enig er du i følgende udsagn: Projektarbejdet omkring Ind- og Udvandring til USA har stillet mig faglige udfordringer, som jeg har følt mig rustet til at klare på baggrund af hidtidig undervisning.
    1 2 3 4 5  
  Strongly agree   Strongly disagree


 1. Uddyb dit svar. Hvis du er uenig, så bedes du angive, hvad du mener, der kunne have gjort de faglige udfordringer mere overkommelige.


 1. Uddyb dit svar. Læg specielt vægt på, om det gjaldt alle 4 fag , ingen af dem, eller blot nogle af dem.


 1. Hvor enig er du i følgende udsagn: Man lærer meget ved at arbejde så selvstændigt, som vi har skullet i projektugen
  ja
  nej
  andet


 1. Uddyb dit svar. Hvis du er enig, så angiv hvad du har lært (uddyb fx. om du lærte noget fagligt, noget om internetsøgning, noget om gruppesamarbejde, logskrivning, lærerrespons eller andet) Hvis du er uenig, så skriv hvorfor, du mener, du ikke har lært noget (fagligt, ang. søgning på internet, ang. gruppesamarbejde, logskrivning, lærerrespons eller andet)


 1. Hvor enig er du i følgende udsagn: Gruppesamarbejdet om udfærdigelse af en synopsis for mundtlig fremlæggelse har givet et godt overblik og er en god måde at samle resultaterne fra projektugen på.
    1 2 3 4 5  
  Strongly agree   Strongly disagree


 1. Uddyb dit svar. Hvis du er uenig, så angiv et forslag til, hvorledes du kunne have opnået et bedre fagligt overblik ved ugens slutning.


 1. Hvor enig er du i følgende udsagn: Gruppesammensætningen var helt ved siden af.
    1 2 3 4 5  
  Strongly agree   Strongly disagree


 1. Uddyb dit svar. Tag herunder stilling til: a. om det havde været bedre at lærerne havde sammensat grupperne. b. om det at vælge efter interesse har styrket hele gruppens motivation/samarbejdsevne.


 1. Har det at arbejde med definerede gruppeansvarsområder virket efter hensigten?
  Yes
  No


 1. Hvorfor/Hvorfor ikke? Og hvad ER hensigten?


 1. Hvor enig er du i flg. udsagn: Projektkonferencen på fc.langkær har været med til at skabe overblik og god intern kommunikation
    1 2 3 4 5  
  Strongly agree   Strongly disagree


 1. Uddyb dit svar. Her tænkes specielt på, om du mener de helt konkret har styrket overblikket, eller om du blot har fundet de mange mails forvirrende.


 1. Har du følt, at du kunne få hjælp, råd og vejledning, når/hvis du gik i stå med dine individuelle arbejdsopgaver?
  Yes
  No


 1. Uddyb dit svar: Hvis svaret er nej - hvordan kunne det have været gjort anderledes inden for projektarbejsformens rammer med selvstændigt arbejde som udgangspunkt?


 1. Har du i projektugens forløb kunnet bruge den undervisning, du har fået på Langkær Gymnasium i internetsøgning, brug af fc.langkær, elektroniske ordbøger, tekstbehandling i Word?
  Yes
  No


 1. Uddyb dit svar (Hvad har du kunnet bruge, og hvad har du ikke overblik over endnu)


 1. Giv ét eksempel på ny FAGLIG indsigt, som denne projektuge har givet dig. (du behøver ikke tage stilling til alle fag)


 1. Hvilke positive erfaringer kan overføres til næste projektuge?


 1. Hvilke negative erfaringer skal undgås i næste projektuge?


 1. Tak for denne gang - og hvad har vi glemt at spørge dig om, som du sidder og brænder inde med netop nu?