Deutsch 3/4 B
Wilmot High School Deutsch 2
 
My Quia activities and quizzes
Kapitel 3B - Beschreibungen
https://www.quia.com/jg/3179076.html
kapitel 8: Modal Verb Übung
https://www.quia.com/cz/459345.html
Conjugating sein/haben, est ten ten, modal verbs
https://www.quia.com/cz/463011.html
Easy modal Practice
https://www.quia.com/cb/815291.html
Prepositions - what do they mean? - (copy)
https://www.quia.com/jg/3169685.html
Prepositions
https://www.quia.com/cz/633169.html
Kapitel 4B - das Restaurant
https://www.quia.com/jg/3180035.html
Kapitel 11: Conjunctions
https://www.quia.com/jg/2691842.html
Kapitel 5A - Dative Verbs - Wortschatz
https://www.quia.com/jg/2370634.html
Kapitel 5A - Accusative & Dative Pronouns - Fill in the chart
https://www.quia.com/cz/483110.html
Kapitel 1: Akk & Dativ Pronomen
https://www.quia.com/cz/493147.html
Kapitel 5 section 2: Comparisons
https://www.quia.com/cz/478957.html
Kapitel 5B - Klamotten: Wortschatz
https://www.quia.com/jg/2644110.html
Kapitel 5A - Pronomen - fill in the blank
https://www.quia.com/cz/505981.html
Kapitel 2: Wissen oder Kennen
https://www.quia.com/cz/525852.html
Kapitel 2: to/at Blitzkarten
https://www.quia.com/jg/2717956.html
Kapitel 2: Places to visit (to/at)
https://www.quia.com/jw/480859.html
Kapitel 5B - Past tense - Wortschatz
https://www.quia.com/jg/3181696.html
Last updated  2021/10/14 13:45:13 CDTHits  189