Hangman: Guess the letters in a hidden word or phrase.

Afrikaans: Taaloefeninge - Meervoude

Gee die meervoud van:
Spesiale Karakters:
Hou Alt in & tik syfers op Numpad
(NumLock-liggie moet aan wees)
â-131 ä-132 à-133 á-160 á-160
é-130 ê-136 ë-137 è-138 í-161
ó-162 ï-139 î-140 ì-141 ô-147
ö-148 ò-149 ü-129 û-150 ù-151
ú-0250

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities