Java Games: Flashcards, matching, concentration, and word search.

Dutch Irregular Verbs level 2

Good luck!
Stand-By Bussum, Winner of the European Award for Innovative Teaching 2003

AB
to bitebijten, beet/beten, gebeten
to appearblijken, bleek/bleken, is gebleken
to getkrijgen, kreeg/kregen, gekregen
to seemlijken, leek/leken, geleken
to seem/ to shineschijnen, scheen/schenen, geschenen
to risestijgen, steeg/stegen, is gestegen
to disappearverdwijnen, verdween/verdwenen, is verdwenen
to pointwijzen, wees/wezen, gewezen
to enjoygenieten, genoot/genoten, genoten
to choosekiezen, koos/kozen, gekozen
to lieliegen, loog/logen, gelogen
to shootschieten, schoot/schoten, geschoten
to forbidverbieden, verbood/verboden, verboden
to loseverliezen, verloor/verloren, verloren
to flyvliegen, vloog/vlogen, gevlogen
to freezevriezen, vroor/vroren, gevroren
to diveduiken, dook/doken, gedoken
to smellruiken, rook/roken, geroken
to close/shutsluiten, sloot/sloten, gesloten
to move/stirrbewegen, bewoog/bewogen, bewogen
to shavescheren, schoor/schoren, geschoren
to climbklimmen, klom(men), geklommen
to jumpspringen, sprong(en), gesprongen
to winwinnen, won(nen), gewonnen
to pulltrekken, trok(ken), getrokken
to praybidden, bad(en), gebeden
to lie (down)liggen, lag(en), gelegen
to carry/weardragen, droeg(en), gedragen
to keep/holdhouden, hield(en), gehouden
to letlaten, liet(en), gelaten
to bakebakken, bakte(n), gebakken
to laughlachen, lachte(n), gelachen
to washwassen, waste(n), gewassen
to have tomoeten, moest(en), gemoeten
to be allowed tomogen, mocht(en), gemogen


Lerares Nederlands als tweede taal
Stand-By Bussum
Bussum

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities