Java Games: Flashcards, matching, concentration, and word search.

Dutch Irregular Verbs Level 3

Good luck!
Stand-By Bussum, Winner of the European Award for Innovative Teaching 2003

AB
to grab/get hold ofgrijpen, greep/grepen, gegrepen
to sufferlijden, leed/leden, geleden
to die/pass awayoverlijden, overleed/overleden, is overleden
to praiseprijzen, prees/prezen, geprezen
to rise (sun, bread)rijzen, rees/rezen, is gerezen
to fight (formal)strijden, streed/streden, gestreden
to comparevergelijken, vergeleek/vergeleken, vergeleken
to avoidvermijden, vermeed/vermeden, vermeden
to be silentzwijgen, zweeg/zwegen, gezwegen
to offeraanbieden, bood/boden aan, aangeboden
to deceivebedriegen, bedroog/bedrogen, bedrogen
to pourgieten, goot/goten, gegoten
to bendbuigen, boog/bogen, gebogen
to dripdruipen, droop/dropen, gedropen
to whistlefluiten, floot/floten, gefloten
to crawlkruipen, kroop/kropen, gekropen
to shoveschuiven, schoof/schoven, geschoven
to blow (nose)snuiten, snoot/snoten, gesnoten
to sprayspuiten, spoot/spoten, gespoten
to boozezuipen, zoop/zopen, gezopen
to bindbinden, bond(en), gebonden
to push (in line)dringen, drong(en), gedrongen
to forcedwingen, dwong(en), gedwongen
to soundklinken, klonk(en), geklonken
to shrinkkrimpen, kromp(en), is gekrompen
to be frighened/startledschrikken, schrok(ken), is geschrokken
to stinkstinken, stonk(en), gestonken
to make something upverzinnen, verzon(nen), verzonnen
to sinkzinken, zonk(en), gezonken
to be validgelden, gold(en), gegolden
to abuse/call namesschelden, schold(en), gescholden
to offer/pourschenken, schonk(en), geschonken
to fightvechten, vocht(en), gevochten
to send (formal)zenden, zond(en), gezonden
to spoil/go badbederven, bedierf/bedierven, bedorven
to diesterven, stierf/stierven, is gestorven
to wanderzwerven, zwierf/zwierven, gezworven
to commandbevelen, beval(en), bevolen
to stabsteken, stak(en), gestoken
to stealstelen, stal(en), gestolen
to curegenezen, genas/genazen, genezen
to chase/huntjagen, joeg(en), gejaagd
to hitslaan, sloeg(en), geslagen
to sailvaren, voer(en), gevaren
to blow (wind)waaien, woei(en) (or: waaide(n)), gewaaid
to blowblazen, blies/bliezen, geblazen
to createscheppen, schiep(en), geschapen
to betrayverraden, verried(en), verraden
to hanghangen, hing(en), gehangen
to catchvangen, ving(en), gevangen
to be calledheten, heette(n), geheten
to guessraden, raadde(n), geraden
to divorcescheiden, scheidde(n), is gescheiden
to foldvouwen, vouwde(n), gevouwen
to revengewreken, wreekte(n), gewroken


Lerares Nederlands als tweede taal
Stand-By Bussum
Bussum

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities