Java Games: Flashcards, matching, concentration, and word search.

Lesson 13: 4 Seasons and Weather

AB
4 seasonsi(4) ji(4)
seasonji(4) jie(2)
springchun(1) ji(4); chun(1) tian(1)
summerxia(4) ji(4); xia(4) tian(1)
fallqiu(1) ji(4); qiu(1) tian(1)
winterdong(1) ji(4); dong(1) tian(1)
coldleng(3)
hotre(4)
cloudyun(2)
rainyu(3)
snowxue(3)
windfeng(1)
suntai(4) yang(2)
starxing(1) xing(1)
moonyue(4) lang(4)
whywei(4) shen(2) me
becauseyin(1) wei(4)
onlyzhi(3)
weathertian(1) qi(4)
How does it sound?zen(3) me yang(4)
sameyi(2) yang(4)
differentbu(4) yi(2) yang(4)
sunnyqing(2)
cloudyyin(1)
rainyxie(4)yu(3)
snowyxia(4) xue(3)
temperatureqi(4) wen(1); wen(1) du(4)
degreedu(4)
lowdi(1)
highgao(1)
disliketao(3) yan(4)
fell; thinkjue(2) de(2)


李老師

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities