Java Games: Flashcards, matching, concentration, and word search.

Plato Crito vocabulary

Test your knowledge of the 695 words used in Plato's Crito. (Go to CW's language page.)

AB
ἀγαθόςgood
ἀγανακτέωto feel irritation
ἀγαπάωto treat with affection
ἀγγελίαa message
ἄγγελοςa messenger
ἅγιοςdevoted to the gods
ἀγρίωςwildly or savagely
ἀγρυπνίαsleeplessness
ἄγωto lead or carry
ἀγώνcontest
ἀδελφόςa brother
ᾍδηςHades or Pluto
ἀδικέωto do wrong
ἀδικητέοςone must do wrong
ἀδικίαwrong-doing
ἄδικοςunjust
ἀδύνατοςunable
ἀείalways
ἀέκωνagainst one's will
ἈθηναῖοςAthenian
ἀθρέωto look at
αἱρέωto take with the hand
αἰσθάνομαιto perceive
αἰσχίωνmore shameful (comp. of αἰσχρός)
αἰσχρόςcausing shame
αἰσχρῶςshamefully
αἰσχύνωto make ugly
αἰτίαa charge or reason or cause
ἀκολασίαlicentiousness
ἀκολουθέωto follow
ἀκούωto hear
ἄκυροςwithout authority
ἀλήθειαtruth
ἀληθήςtrue (lit. "not concealed")
ἁλίσκομαιto be taken (captive)
ἀλλάbut
ἄλλῃin another place
ἀλλήλωνof one another
ἀλλοῖοςof another sort or kind
ἄλλοςanother
ἄλλοτεat another time
ἄλλωςin another way or manner
ἅμαtogether with (+ dat.)
ἀμείνωνbetter
ἀμελέωto have no care for
ἀμύνωto keep off
ἀμφότεροςeach or both of two
ἄν(modal particle)
ἀναβιώσκομαιto bring back to life
ἀναγκάζωto force
ἀνάγκηnecessity
ἀναισχυντέωto be shameless
ἀναλαμβάνωto take up
ἀναλίσκωto use up
ἀνάλωσιςoutlay
ἀνανδρίαcowardice
ἀνάξιοςunworthy
ἀνάπηροςmuch maimed
ἀνατρέπωto turn up or over
ἀναχωρητέοςone must withdraw
ἀνδρεῖοςof or for a man
ἄνευwithout (+ gen.)
ἀνήρa man
ἀνθρώπειοςof or belonging to man
ἄνθρωποςman
ἀνόητοςnot thought on
ἀνταδικέωto do wrong in return
ἀνταπόλλυμιto destroy in return
ἀντιδράωto act against
ἀντικακουργέωto damage in turn
ἀντιλέγωto speak against
ἀντιποιέωto do in return
ἀντιτύπτωto beat in turn
ἄξιοςworthy of (+ gen.)
ἀπαγγέλλωto bring tidings
ἀπαγορεύωto forbid
ἀπαίρωto lift off
ἅπαξonce
ἅπαςquite all
ἀπατάωto cheat or deceive
ἀπειθέωto be disobedient
ἄπειμι iboto depart
ἀπόfrom (+ gen.)
ἀποβάλλωto throw off
ἀποδημέωto be away from home
ἀποδημίαa being from home
ἀποδιδράσκωto run away or off
ἀποθνήσκωto die
ἀποικίαa settlement far from home
ἀποκάμνωto grow quite weary
ἀποκρίνoμαιto reply
ἀποκτείνωto kill
ἀπολαύωto have enjoyment of
ἀπόλλυμιto destroy utterly
ἀπολογέομαιto speak in defence
ἄραtherefore
ἆραparticle introducing a question
ἀργύριονsilver
ἀρέσκωto please
ἀρετήexcellence or virtue
ἄρτιjust now
ἀρχήa beginning
ἄρχωto be first or rule or begin
ἀσπάζομαιto welcome kindly
ἀσφάλειαsecurity against stumbling or falling
ἀσχήμωνmisshapen
ἀταξίαwant of discipline
ἀτιμάζωto hold in no honour
ἄτοποςout of place or strange
αὖin turn
αὐλόςa flute
αὔριονtomorrow
αὐτόςself
αὐτοῦat the very place
ἀφαίρεσιςa taking away
ἀφίημιto send forth
ἀφικνέομαιto come to
ἀφίστημιto put away
ἄφρωνwithout sense
βαθύςdeep or high
βαρβαρικόςbarbaric
βαρύςheavy
βεβαιόωto make firm
βέλτιστοςbest
βελτίωνbetter
βιάζωto constrain
βίοςlife
βιόωto live
βιωτόςto be lived
βομβέωto make a booming sound
βούλευμαa deliberate resolution
βουλεύωto take counsel
βουλήwill or plan (etc.)
βούλομαιto wish
γάμοςa wedding
γάρfor
γεat least (etc.)
γέλοιοςcausing laughter
γεννάωto beget
γεννητήςa parent
γέρωνan old man
γίγνομαιto come into being
γλίσχροςsticky or clinging
γυμνάζωto train naked
γυμναστέοςone must practise
γυμναστικόςhaving to do with athletic exercises
γυνήa woman
δαιμόνιοςmarvellous
δέbut
δεῖπνονthe principal meal
δέομαιto request
δεσμόςanything for binding
δεσμωτήριονa prison
δεσπότηςa master
δεῦροhither
δέωto lack
δήindeed
δῆλοςvisible or clear
ΔῆλοςDelos
δήπουperhaps
δῆταcertainly
διάthrough (+ gen.) on account of (+ acc.)
διαβάλλωto throw over or across
διάγωto carry over or across
διαλέγωto pick out one from another
διανοέομαιto be minded
διαφερόντωςdifferently from or pre-eminently
διαφέρωto carry over or across
διαφεύγωto flee through
διαφθείρωto destroy utterly
διαφθορεύςa corrupter
διδάσκωto teach
δίειμιto go to and fro
διέρχομαιto go through
δικάζωto judge
δίκαιοςjust
δικαιοσύνηrighteousness
δικαστήριονa court of justice
δικαστήςa judge
δίκηjustice
διοικέωto manage a house
διόλλυμιto destroy utterly
διφθέραa prepared hide or a wallet or bag
δοκέωto think or seem
δοκιμάζωto assay or test
δόξαappearance or opinion
δοξάζωto think
δουλεύωto be a slave
δοῦλοςa born bondman or slave
δράωto do
δύναμαιto be able
δύναμιςpower
δυνατόςable
δύοtwo
δυσχερήςhard to take in hand or manage
ἐάνif (+ subj.)
ἑαυτοῦitself
ἐάωto allow
ἑβδομήκονταseventy
ἐγγύτατοςclosest
ἐγείρωto awaken
ἐγκαλέωto call in
ἐγώI
ἐδεστέοςone must eat
ἐθέλωto will or wish
ἔθωto be accustomed
εἰif
εἶενwell!
εἰκόςlikelihood or probability (neut. ptpl. of ἔοικα)
εἰμίto be
εἶμιto go
εἴπερif (in fact)
εἶπονto speak
εἷςone
εἰςinto (+ acc.)
εἰσέρχομαιto go in or into
εἰσηγέομαιto bring in
εἴσοδοςa way in
εἶταthen
εἴτεwhether...or
ἐκfrom out of (+ gen.)
ἑκάστοτεeach time
ἐκβάλλωto throw or cast out of
ἔκγονοςborn of
ἐκεῖthere
ἐκεῖνοςthat
ἐκεῖσεthither
ἐκκλέπτωto steal and bring off secretly
ἐκπαιδεύωto bring up from childhood
ἐκτόςout of or far from (+ gen.)
ἐκτρέφωto bring up from childhood
ἐκχέωto pour out
ἑκώνwilling
ἐλάσσωνsmaller or less
ἙλληνίςGreek (fem. form of Ἕλλην)
ἐμμένωto abide in
ἐμόςmine
ἐμποδώνat the feet or in one's way
ἔμπροσθενbefore
ἐνin (+ dat.)
ἐναντίοςopposite
ἐναργήςvisible
ἕνεκαon account of (+ gen.)
ἐνέχωto hold within
ἐνθάδεthither
ἐνθένδεhence
ἐννοέωto have in one's thoughts
ἐνσκευάζωto get ready
ἐντεῦθενhence or thence
ἐντρέπωto turn about
ἐνύπνιονa dream
ἐξάγωto lead out
ἐξαμαρτάνωto err from the mark
ἐξαπατητέοςone must deceive
ἔξειμι iboto go out
ἐξεργάζομαιto work out
ἐξέρχομαιto go or come out of
ἔξεστιit is allowed
ἐξίημιto send out
ἐξουσίαpower or authority
ἔοικαto be like
ἔπαινοςpraise
ἐπαίωto be an expert in
ἐπεγείρωto awaken
ἐπείafter
ἐπειδάνwhen(ever) (+ subj.)
ἔπειμιto be upon
ἔπειταthereupon
ἐπίon (etc. + gen. acc. & dat.)
ἐπιδημέωto be at home
ἐπιεικήςfitting
ἐπιθυμέωto set one's heart upon
ἐπιλύωto loose
ἐπιμελέομαιto take care of (+ gen.)
ἐπινοέωto think on or of
ἐπιπέμπωto send besides or again
ἐπισκέπτομαιto inspect or consider
ἐπιστάτηςan overseer
ἐπιτάσσωto order
ἐπιτήδειοςmade for an end or purpose
ἐπίτηδεςdesignedly
ἐπιχειρέωto put one's hand to or attempt
ἕπομαιto follow
ἐργάζομαιto work
ἔργονwork
ἐρίβωλοςfertile
ἔρομαι (ἐρωτάω)to ask
ἔρχομαιto come or go
ἐρῶI will say or speak
ἐρωτάωto ask
ἑταῖροςa comrade
ἕτεροςthe other (of two) (Lat. alter)
ἔτιyet or still
ἑτοῖμοςat hand or ready
ἔτοςa year
εὖwell
εὐδαιμονίζωto call or account happy
εὐειδήςwell-shaped
εὐεργετέωto do well
εὐθύςstraightaway
εὐμενήςwell-disposed
εὐνομέομαιto have good laws
εὑρίσκωto find
εὐτελήςeasily paid for
εὐωχέωto treat or feed well
ἐφίημιto send to
ἐφίστημιto set or place upon
ἐχθρόςhated
ἔχωto have or to hold
ζάωto live
which way
than
ἡγέομαιto lead or think
ἤδηby this time or now (Lat. iam)
ἡδύς (ἡδέως & ἥδιστα adv.)pleasant
ἥκισταleast
ἥκωto have come
ἡλικίαtime of life
ἦμαρday
ἡμέραday
ἡμέτεροςour
ἠμίI say
ἥσσωνless
ἡσυχίαstillness
ἠχήa sound or noise
θάνατοςdeath
θαυμάζωto wonder
θαυμάσιοςwondrous
θεόςa god
ΘεσσαλίαThessaly
θεωρίαa looking at
Θήβαζεto Thebes
ΘηβαῖοςTheban
θνήσκωto die
θωπεύωto flatter
ἰατρόςa doctor
ἰδιώτηςa private person
ἱκανόςsufficient
ἱκνέομαιto come
ἱμάτιονan outer garment
ἵναin order that
ἸσθμόςIsthmus
ἴσοςequal to
ἰσχύωto be strong
ἴσωςequally
καθάπτωto fasten
καθεύδωto lie down to sleep
καθομολογέωto confess or allow
καίand
καιρόςopportunity
καίτοιand indeed
κακίαbadness
κακόςbad
κακουργέωto do evil
καλέωto call
καλλωπίζομαιto pride oneself
καλόςbeautiful
κατάdown (etc. + gen. & acc.)
καταγέλαστοςridiculous
κατάγελωςmockery
κατάδηλοςquite manifest
καταλείπωto leave behind
καταφρονέωto think down upon or despise
ΚέβηςCebes
κελεύωto command
κήδομαιto be concerned for (+ gen.)
κινδυνεύωto run risk
κίνδυνοςa danger
κοινῇin common
κοινόςcommon
κοινωνέωto have or do in common with
κομίζωto take care of or fetch
Κορυβαντιάωto be filled with Corybantic frenzy
κόσμιοςwell-ordered
ΚρήτηCrete
κρίνωto judge
ΚρίτωνCrito
κύριοςvalid
ΛακεδαίμωνLacedaemon or Sparta
λαμβάνωto take
λανθάνωto escape notice
λέγωto say
λειπτέοςone must leave or abandon
λευκόςwhite
λίανvery
λογίζομαιto count
λόγοςword
λοιπόςremaining
λυπέωto give pain to
λύπηpain of body
λωβάομαιto treat despitefully
μάparticle of swearing + acc. of divinity invoked
μακάριοςblessed
μάλαvery
μάλισταespecially (superl. of μάλα)
μᾶλλονmore (compar. of μάλα)
μάτηνin vain
Μέγαράδεto Megara
μέγαςbig
μέλλωto be about to
μέλωto be an object of care or thought
μέμφομαιto blame
μένon the one hand (etc.)
μέντοιat any rate or nevertheless
μένωto stay at home
μέροςa part
μετάwith (+ gen.) or after (+ acc.)
μεταδίδωμιto give part of
μεταλλάσσωto change
μετοικέωto change one's abode
μέτριοςwithin measure
μήnot
μηδαμῶςin no way
μηδέbut not or and not
μηδείςand not one or no one
μήτεand not
μήτηρa mother
μικρόςsmall
μοῖραa portion or fate
μόνοςalone
μορμολύττομαιto frighten
μουσικόςof or for music
μοχθηρόςsuffering hardship
ναίyea
ναῦςa ship
νέοςyoung
νήparticle of affirmative oath + acc. of divinity invoked
νόμιμοςconformable to custom
νόμοςlaw
νόοςmind
νοσώδηςsickly
νῦνnow at this very time
νυνδήjust this moment
νυνίnow
νύξthe night
ξένοςstranger or guest or host
the
ὅδεthis
οἶδαto know
οἴομαιto suppose
οἷοςof what sort (Lat. qualis)
οἴχομαιto be gone
ὀλίγοςfew
ὅμοιοςlike
ὁμολογέωto agree with
ὁμολογίαagreement
ὅμωςall the same or nevertheless
ὀνίνημιto profit
ὀνομάζωto name or speak of by name
ὅποιto which place
ὅπωςas (etc.)
ὁράωto see
ὀρθόςstraight
ὀρθότηςcorrectness
ὀρθόωto set straight
ὄρθροςday-break
ὀρφανίαorphanhood
ὀρφανόςan orphan
ὅςwho
ὅσιοςhallowed
ὅσοςhow much (Lat. quantus)
ὅσπερthe very man who
ὅστιςany one who
ὁστισοῦνwhatsoever
ὅτιthat
οὐnot
οὐδαμόσεto no place
οὐδαμῶςin no way
οὐδέbut not or nor
οὐδείςand not one or no one
οὐδέποτεand not ever or nor ever
οὐδέτεροςneither
οὐκέτιno more
οὐκοῦνtherefore
οὖνtherefore or really
οὐσίαthat which is one's own
οὔτεand not
οὔτοιindeed not
οὗτοςthis
οὕτωςin this way or manner
ὀφείλωto owe
ὄφελοςhelp
παιδείαthe rearing of a child
παιδεύωto bring up a child or educate
παιδιήchildish play
παιδοτρίβηςone who teaches boys wrestling and other exercises
παῖςa child
πάλαιlong ago
πανταχοῦeverywhere
πάνυaltogether
παράfrom the side of (etc. + gen. acc. & dat.)
παραβαίνωto go by the side of
παραγγέλλωto transmit as a message
παρακάθημαιto be seated beside or near
παρακρούωto strike aside or tο divert
παραμένωto stay beside or near
πάρειμιto be by or present
παρέχωto hold beside
παρίστημιto make to stand or to place beside
πᾶςall
πάσχωto suffer
πατήρa father
πατρίςof one's fathers (sc. γῆ for fatherland)
παύωto make to cease
πείθωto persuade
πειράζωto make proof or trial of
πειράωto attempt
περίaround (etc. + gen. acc. & dat.)
περιμένωto wait for
περιτίθημιto place round
πηin some way
πηνίκαat what point of time? at what hour?
πλεῖστοςmost
πλείωνmore
πλημμελήςout of tune
πλησιάζωto bring near
πλοῖονa ship
πόθενwhence?
ποθενfrom some place or other
ποιsomewhither
ποῖwhιther?
ποιέωto make
ποιητέοςto be made or done
πολέμιοςof or belonging to war
πόλεμοςbattle
πόλιςcity
πολιτείαconstitution
πολιτεύωto live as a citizen or freeman
πολίτηςa member of a city or state
πολλάκιςmany times
πολλαχοῦin many places
πολύςmuch or many
πονηρόςwicked
ποτέat some time or other
ποτέοςone must drink
πότεροςwhich of the two?
πούanywhere
ποῦwhere?
πρᾶγμαa thing
πρακτέοςto be done
πρᾶξιςa doing
πρᾶοςmild
πράσσωto do
πρεσβεύωto put first
πρίνbefore
πρόbefore (+ gen.)
προαγορεύωto tell beforehand or proclaim
προαιρέωto bring forth
πρόγονοςa forefather
προδίδωμιto give beforehand
προθυμέομαιto be ready
προθυμίαreadiness
προμηθέομαιto take care beforehand
πρόςin the direction of (etc. + gen. acc. & dat.)
προσέρχομαιto come or go to
προσέχωto hold to
πρόσθενbefore
προστάσσωto place or post at
προστίθημιto put to
πρότεροςearlier
πρωίearly in the day
πρῶτοςfirst
πώποτεever yet
πῶςhow?
πωςin any way
ῥᾴδιοςeasy
ῥᾴθυμοςtaking things easy
ῥήτωρa public speaker
σαυτοῦyourself
σαφήςclear
σέβομαιto feel awe or fear
σεμνόςrevered
σήμερονtoday
σιγήsilence
ΣιμμίαςSimmias
σκέμμαa subject for speculation
σκεπτέοςone must reflect or consider
σκευήequipment
σκέψιςa viewing
σκοπέωto look at or after
σμικρόςsmall
σόςyour
ΣούνιονSunium
σοφόςskilled in any handicraft or art
σπεύδωto set a-going
σπουδήhaste
στερέωto deprive
στρατεύωto serve in war
σύyou
συγχωρέωto come together
συκοφάντηςa false accuser
σύμπαςall together
συμφοράmisfortune
σύνalong with (+ dat.)
συνδιαταλαιπωρέωto endure hardship with or together
συνδοκέωto seem good also
σύνειμι sumto be with
συνήθηςdwelling or living together
συνθήκηa compact
συντίθημιto put together
συχνόςlong
σφόδραvery
σχεδόνroughly speaking or probably
σχῆμαform
σώζωto save
ΣωκράτηςSocrates
σῶμαthe body
τάξιςan arranging
τάσσωto arrange
ταύτῃin this way
τεand
τείνωto stretch
τεκμαίρομαιto judge or conjecture
τεκμήριονproof
τελευταῖοςlast
τελευτάωto complete
τελέωto complete
τηλικόσδεof such an age
τηλικοῦτοςof such an age
τηνικάδεat this time of day
τιμάωto pay honour to
τιμήhonour or value
τίμιοςvalued
τιςsomeone
τίςwho?
τιτρώσκωto wound
τοιlet me tell you
τοίνυνtherefore
τοιοῦτοςsuch as this (Lat. talis)
τολμάωto undertake
τόποςa place
τοσοῦτοςso large (Lat. tantus)
τότεat that time
τρέφωto nourish
τρίτατοςthird
τριχῆin or into three parts
τρόποςa turn
τροφεύςone who rears or brings up
τροφήnourishment
τυγχάνωto hit; to happen (etc.)
τύπτωto beat
τυφλόςblind
τύχηchance
ὑγιεινόςgood for the health
υἱόςson
ὑπακούωto listen
ὑπάρχωto begin
ὑπεικτέοςone must yield
ὑπείκωto retire or yield
ὑπέρover (+ gen. & acc.)
ὑπέρχομαιto go or come under
ὑπόfrom under or by (etc. + gen. acc. & dat.)
ὑποβλέπωto think suspect
ὑποδέχομαιto receive beneath
ὑπολογίζομαιto take into account
ὑστεραῖοςon the day after
ὑφηγέομαιto go just before
ΦαίδωνPhaedo
φαίνωto bring to light
φάσκωto say
φαῦλοςinferior
φέρωto bear
φεύγωto flee
φημίto declare
ΦθίαPhthia
φίλοςloved
φλυαρίαsilly talk
φοβέωto put to flight (mid. to fear)
φοιτάωto go to and fro
φράζωto point out
φρόνιμοςin one's right mind
φροντίζωto think
φροντιστέοςone must take heed
φυγήflight
φύλαξa watcher
φυτεύωto plant
φύωto bring forth
χαίρωto rejoice
χαλεπαίνωto be severe
χαλεπόςhard to bear
χάριςgrace
χράομαιto consult an oracle or use
χρήit is necessary
χρῆμαa thing (in pl. money)
χρηστόςuseful
χρόνοςtime
χωλόςlame
χωρίςapart from (+ gen.)
ψόγοςa blamable fault
vocative marker (normally not translated)
ὧδεin this way
ὥραa time or season
ὡςas (etc.)
ὥσπερjust as (if)
ὥστεwith the result that (or "accordingly" at begin. of sent.)

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities