Java Games: Flashcards, matching, concentration, and word search.

Vergil Aeneid 8 vocabulary

Test your knowledge of the 1782 words used at least once in Vergil's Aeneid 8. Thanks to James Tiffin for help in creating this resource. (Go to CW's language page.)

AB
licetit is allowed
aiosay
coepicoepisse coeptum began
forfari speak
inquamsay
meminimeminisse remember
ferioferire strike
aperioaperire aperui apertum open
audiohear
custodioguard
deuinciodeuincire deuinxi deuinctum bind fast
emuniofortify
euincioeuincire euinxi euinctum bind
expediosolve
fulciofulcire fulsi fultum fasten
impediohinder
inuenioinuenire inueni inuentum come upon
leniocalm
mugiobellow
nequeonequire nequiui be unable
oriororiri ortus sum rise
poliopolish
saeuiorage
sentiosentire sensi sensum feel
sortiorapportion
ueniouenire ueni uentum come
uestioclothe
abigoabigere abigo abactum drive
abrumpoabrumpere abrupi abruptum break off
absistoabsistere abstiti cease
accedoaccedere accessi accessum draw near
accendoaccendere accendi accensum set on fire
acuoacuere acui acutum sharpen
addoaddere addidi additum add
adfigoadfigere adfixi adfixum fix upon
adimoadimere ademi ademptum take away
adiungoadiungere adiunxi adiunctum join to
adlaboradlabi adlapsus sum glide towards
adloquoradloqui adlocutus sum address
adluoadluere adlui wash
adsuescoadsuescere adsueui adsuetum become accustomed
aduehoaduehere aduexi aduectum carry to; (passive) sail
aduertoaduertere aduerti aduersum turn to
agnoscoagnoscere agnoui agnitum recognise
agoagere egi actum drive
aloalere alui altum (alitum) nourish
amittoamittere amisi amissum lose
amplectoramplecti amplexus sum embrace
angoangere anxi strangle
attolloattollere lift up
auelloauellere auelli (auulsi) auulsum tear away
auertoauertere auerti auersum turn away
cadocadere cecidi casum fall
caedocaedere cecidi caesum slaughter
canocanere cecini cantum sing
capessocapessere capessiui capessitum lay hold of
cedocedere cessi cessum yield
cernocernere creui cretum perceive
cingocingere cinxi cinctum encircle
circumsistocircumsistere circumsteti (circumstiti) surround
claudoclaudere clausi clausum shut
cogocogere coegi coactum collect
comocomere compsi comptum adorn
complectorcomplecti complexus sum clasp
componocomponere composui compositum put together
comprimocomprimere compressi compressum press together
concedoconcedere concessi concessum go away
concurroconcurrere concurri concursum run together
concutioconcutere concussi concussum arouse
condocondere condidi conditum found
conectoconectere conexui conexum entwine
coniungoconiungere coniunxi coniunctum join together
conlaborconlabi conlapsus sum faint
conscendoconscendere conscendi conscensum climb
consistoconsistere constiti constitum stand
consurgoconsurgere consurrexi consurrectum arise
contemnocontemnere contempsi contemptum despise
conuelloconuellere conuelli conuulsum tear up
credocredere credidi creditum believe
crescocrescere creui cretum increase
currocurrere cucurri cursum run
defendodefendere defendi defensum defend
defluodefluere defluxi defluxum float
dehiscodehiscere split open
deligodeligere delegi delectum choose
demittodemittere demisi demissum let down
demodemere dempsi demptum take away
deprendodeprendere deprendi deprensum catch unawares
descendodescendere descendi descensum descend
deserodeserere deserui desertum abandon
detegodetegere detexi detectum uncover
dicodicere dixi dictum say
didodidere dididi diditum spread abroad
diligodiligere dilexi dilectum love
dimittodimittere dimisi dimissum dismiss
discedodiscedere discessi discessum depart
dispergodispergere dispersi dispersum scatter
diuellodiuellere diuelli (diuulsi) diuulsum tear away
diuidodiuidere diuisi diuisum divide
edoedere (esse) edi esum eat
edoedere edidi editum beget
educoeducere eduxi eductum bring up
effundoeffundere effudi effusum pour forth
elaborelabi elapsus sum escape
elidoelidere elisi elisum force out
enitoreniti enixus (enisus) sum bring forth
erigoerigere erexi erectum raise up
euomoeuomere euomui euomitum belch forth
exardescoexardescere exarsi exarsum blaze forth
exedoexedere exedi exesum hollow out
eximoeximere exemi exemptum take away
expelloexpellere expuli expulsum drive away
exquiroexquirere exquisiui exquisitum inquire into
exstinguoexstinguere exstinxi exstinctum put out
extimescoextimescere extimui be afraid
extundoextundere extudi extusum hammer out
exuoexuere exui exutum strip
fallofallere fefelli falsum deceive
fingofingere finxi fictum make
flectoflectere flexi flexum bend
fluofluere fluxi fluxum flow
fremofremere fremui fremitum murmur
fruorfrui fructus sum (+abl.) enjoy
fundofundere fudi fusum bring forth
furofurere rage
gemogemere gemui gemitum sigh
gerogerere gessi gestum carry
immittoimmittere immisi immissum let in
impelloimpellere impuli impulsum clash
imponoimponere imposui impositum place upon
inardescoinardescere inarsi glow
incedoincedere incessi incessum advance
incendoincendere incendi incensum burn
includoincludere inclusi inclusum shut in
incoloincolere incolui incultum inhabit
increbrescoincrebrescere increbrui grow
incumboincumbere incubui incubitum lean on
inducoinducere induxi inductum clothe
infrendognash the teeth
infundoinfundere infudi infusum pour into
ingruoingruere ingrui rush upon
innectoinnectere innexui innexum interweave
innitorinniti innixus (innisus) sum lean on
insequorinsequi insecutus sum pursue
insidoinsidere insedi insessum settle
instruoinstruere instruxi instructum equip
insurgoinsurgere insurrexi insurrectum rise
intendointendere intendi intentum stretch
inuehoinuehere inuexi inuectum carry in
inuisoinuisere inuisi inuisum visit
inuoluoinuoluere inuolui inuolutum enfold
iungoiungere iunxi iunctum join
laborlabi lapsus sum glide
lambolambere lick
legolegere legi lectum choose
liquescomelt
loquorloqui locutus sum speak
ludoludere lusi lusum play
miserescomiserescere pity
mittomittere misi missum send
nascornasci natus sum be born
nitorniti nixus (nisus) sum lean upon
nosconoscere noui notum get to know
obstipescoobstipescere obstipui be astounded
ostendoostendere ostendi onstentum (ostensum) display
pandopandere pandi passum (pansum) spread out
pangopangere pepigi pactum determine upon
parcoparcere peperci parsum (+dat.) spare
pellopellere pepuli pulsum drive
percurropercurrere percurri percursum run through
perfundoperfundere perfudi perfusum pour over
persoluopersoluere persolui persolutum pay in full
petopetere petiui petitum seek
pingopingere pinxi pictum emblazon
ponoponere posui positum place
porrigo (porgo)porrigere porrexi porrectum reach out
poscoposcere poposci demand
praecedopraecedere praecessi praecessum precede
praecidopraecidere praecidi praecisum cut sheer away
praetendopraetendere praetendi praetensum hold out
premopremere pressi pressum press hard
procumboprocumbere procubui procubitum lie down
proficiscorproficisci profectus sum set out
promittopromittere promisi promissum promise
protegoprotegere protexi protectum protect
protrahoprotrahere protraxi protractum drag out
quaeroquaerere quaesiui quaesitum seek
recludorecludere reclusi reclusum open
recognoscorecognoscere recognoui recognitum review
recoquorecoquere recoxi recoctum refine
reddoreddere redidi reditum give back
reducoreducere reduxi reductum lead back
reflectoreflectere reflexi reflexum bend back
refluorefluere refluxi reflexum recoil
regoregere rexi rectum rule
relinquorelinquere reliqui relictum leave
reponoreponere reposui repositum restore
reposcoreposcere demand
residoresidere resedi sit down
resoluoresoluere resolui resolutum dispel
reuehoreuehere reuexi reuectum carry back
reuelloreuellere reuelli reuulsum tear off
reuisoreuisere reuisi reuisum revisit
rubescorubescere redden
rudoroar
rumporumpere rupi ruptum break
ruoruere rui rutum fall; rush
scindoscindere scidi scissum cut
sequorsequi secutus sum follow
seroserere seui satum sow
sistosistere stiti statum place
soluosoluere solui solutum loosen
spargospargere sparsi sparsum scatter
statuostatuere statui statutum set up
sternosternere straui stratum level
strepostrepere strepui blare
stridohiss
stringostringere strinxi strictum skim
struostruere struxi structum devise
subigosubigere subegi subactum compel
subiungosubiungere subiunxi subiunctum subdue
subsistosubsistere substiti halt
subuehosubuehere subuexi subuectum bear up
succedosuccedere successi successum enter
surgosurgere surrexi surrectum rise
suspendosuspendere suspendi suspensum hang up
tegotegere texi tectum cover
tendotendere tetendi tentum stretch
tingotingere tinxi tinctum dip
tollotollere sustuli sublatum lift up
trahotrahere traxi tractum drag
tremotremere tremui tremble at
uadouadere go
uehouehere uexi uectum draw
uellouellere uulsi uulsum pull down
uerrouerrere uerri uersum sweep
uertouertere uerti uersum turn
uescoruesci feed upon
uincouincere uici uictum conquer
uisouisere uisi uisum visit
uiuouiuere uixi live
ungoungere unxi unctum caulk
uoluouoluere uolui uolutum roll
uomouomere uomui uomitum belch forth
salueosaluere be well
adhibeoadd to
appareoappear
arceoprotect
ardeoardere arsi burn
audeoaudere ausus sum dare
augeoaugere auxi auctum increase
cieociere ciui citum rouse
commisceocommiscere commiscui commixtum mix together
debeoowe
doceodocere docui doctum teach
edoceoedocere edocui edoctum inform
effulgeoeffulgere effulsi gleam
egeoneed
exerceoemploy
expleoexplere expleui expletum sate
exterreodismay
fateorfateri fassus sum confess
faueofauere faui fautum favour
ferueoglow
fleoflere fleui fletum weep
floreobloom
foueofouere foui fotum embrace
fulgeofulgere fulsi gleam
gaudeogaudere gauisus sum rejoice
habeohave
haereohaerere haesi haesum cleave fast to
horreobe rough
iaceolie
impleoimplere impleui impletum fill
indulgeoindulgere indulsi indultum be kind to
inhaereoinhaerere inhaesi inhaesum cleave fast to
inuideoinuidere inuidi inuisum begrudge
iubeoiubere iussi iussum bid
lateolie hid
luceolucere luxi glitter
maereomourn
maneomanere mansi remain
mereordeserve
misceomiscere miscui mixtum mix
moueomouere moui motum move
mulceomulcere mulsi mulsum fondle
palleoturn pale
pateobe open
pendeopendere pependi hang
perhibeosay
praefulgeopraefulgere gleam
refulgeorefulgere refulsi reflect
retineoretinere retinui retentum hold back
retorqueoretorquere retorsi retortum twist back
rigeobe stiff
sedeosedere sedi sessum sit
strideohiss
summoueosummouere summoui summotum remove
sustineosustinere sustinui sustentum support
teneotenere tenui tentum hold
tepeoreek
terreoterrify
timeofear
torqueotorquere torsi tortum twist
torreotorrere torrui tostum roast
tueorlook at
ualeobe strong
uideouidere uidi uisum see
adforadfari adfatus sum speak to
abiurodeny on oath
aduocosummon
aequomake equal
aestuoseethe
anhelogasp
aptofit out
armoarm
aspirobreathe into
bellofight
caeloengrave
celebrocelebrate
celeroquicken
circumdocircumdare circumdedi circumdatum place round
circumsonofill with sound
circumstocircumstare circumsteti encircle
comitoraccompany
compelloaccost
coniuroband together
consonoconsonare consonui resound
coruscobrandish
cumuloheap up
cunctorhesitate
curocare for
desecodeseco desecare desecui desectum cut off
dissultoleap apart
dodare dedi datum give
dubitohesitate
duplicodouble
durolast
efforutter
excitorouse
exhortorencourage
exspectohope for
exsultodance
fatigotire
firmostrengthen
fluctuowaver
fumosmoke
fundofound
generobeget
glomeroamass
grauomake heavy
habitoinhabit
iactothrow
increpoincrepare increpui increpitum crash
indignorchafe at
indubito(+dat.) doubt
informoshape
innofloat upon
insonoinsonare insonui insonitum resound
inspirobreathe into
instaurorenew
instoinstare institi threaten
insultotrample upon
intonointonare intonui intonitum thunder
introenter
inuitoentertain
iuuoiuuare iuui iutum help
laborowork at
lacrimoweep
leuorelieve
libopour libation
locoplace
lustroscan
mactosacrifice
mandoentrust
memorospeak of
micomicare micui flicker
ministroserve
mirormarvel
miserorpity
monstroshow
necokill
negosay not
nouorenew
obtruncocut to pieces
occultohide
oneroburden
optodesire
orobeg
paroprepare
peruolitofly through
praecipitocast off
precorpray
properohasten
propinquoapproach
pugnofight
putothink
raptodrag
recordorrecall
recubolie down
reserounlock
reseruostore up
resultoleap back
rogoask
rorobedew
rutiloglow
sacroconsecrate
saturofill
secosecare secui sectum cut
seruokeep
spectolook at
spirobreathe
spumofoam
stostare steti statum stand
subligobuckle
superoovercome
suscitorouse up
temptotry
testorbear witness to
toleroendure
tonotonare tonui tonitum thunder
trepidotremble
turbostir
uastolay waste
ueloveil
uersoturn
uetouetare uetui uetitum forbid
uibrobrandish
uiduodeprive
uococall
uolitoflutter
uolofly
uulgospread abroad
uulnerowound
absumabesse afui be wanting
accipioaccipere accepi acceptum receive
adeoadire adi(u)i aditum approach
adferoadferre attuli adlatum bring to
adicioadicere adieci adiectum add
adsumadesse adfui be at hand
aspicioaspicere aspexi aspectum behold
auferoauferre abstuli ablatum take away
capiocapere cepi captum take
coeocoire coiui coitum come together
concipioconcipere concepi conceptum conceive
confugioconfugere confugi take refuge
congrediorcongredi congressus sum meet
conspicioconspicere conspexi sight
corripiocorripere corripui correptum seize
cupiocupere cupiui cupitum desire
deiciodeicere deieci deiectum throw down
differodiffere distuli dilatum put off
disiciodisicere disieci disiectum dash
ducoducere duxi ductum lead
efferoeffere extuli elatum uplift
egredioregredi egressus sum come forth
eicioeicere eieci eiectum cast forth
eoire ii itum go
eripioeripere eripui ereptum snatch away
excipioexcipere excepi exceptum welcome
exeoexire exii exitum go forth
faciofacere feci factum do
feroferre tuli latum carry
feruoferuere glow
fiofieri factus sum become
fugiofugere fugi fugitum flee
fulgofulgere gleam
gradiorgradi gressus sum walk
iacioiacere ieci iactum throw
incipioincipere incepi inceptum begin
inferoinferre intuli inlatum bring in
ingredioringredi ingressus sum enter
labefaciolabefacere labefeci labefactum make to totter
malomalle malui prefer
minorthreaten
moriormori mortuus sum die
obeoobire obii obitum cover
obicioobicere obieci obiectum endanger
offeroofferre obtuli oblatum offer
parioparere peperi partum gain
patiorpati passus sum suffer
percutiopercutere percussi percussum smite
perferoperferre pertuli perlatum endure
perficioperficere perfeci perfectum complete
possumposse potui be able
progrediorprogredi progressus sum advance
quaesoquaesere beseech
quatioquatere quassum shake
rapiorapere rapui raptum snatch
redeoredire redii reditum return
referoreferre rettuli relatum bring back
respiciorespicere respexi respectum look back at
subeosubire subii subitum enter
sumesse fui be
supersumsuperesse superfui survive
suspiciosuspicere suspexi suspectum look upwards
uolouelle uolui be willing
quiquae quod who; which
quicumquequaecumque quodcumque whosoever; whatsoever
quisquisquidquid whoever; whatever
egomei I
quisquid who?; what?
quisquid any
quisquamquaequam quicquam anyone; anything
quisquequaeque quidque each
quiuisquaeuis quiduis any
aliquisquid someone; something
hichaec hoc this
idemeadem idem the same
illea ud that
ipsea um self
isea id that
noswe
se(se)sui self
tutui you
uosyou
a(b)(+abl.) from; by
ad(+acc.) to
ante(+acc.) before
apud(+acc.) among
circum(+acc.) around
contra(+acc.) against
coram(+acc.) before
cum(+abl.) with
de(+abl.) from
e(x)(+abl.) out of
in(+abl.) bottom of
in(+acc.) into
infra(+acc.) beneath
inter(+acc.) between
intra(+acc.) within
iuxta(+acc.) near
ob(+acc.) on account of
per(+acc.) through
post(+acc.) after
prae(+abl.) in front of
praeter(+acc.) beside
pro(+abl.) on behalf of
prope(+acc.) near
sine(+abl.) without
sub(+acc.) up to
sub(+abl.) under
subter(+acc.) below
super(+acc.) over
supra(+acc.) above
trans(+acc.) across
de moreaccording to custom
poenas darepay the penalty
res diuinaea sacrifice
uela dareset sail
uibratus fulgorjagged lightning
centuma hundred
decemten
duo-ae o two
millethousand
quattuorfour
trestria three
trigintathirty
unusa um one
altaria-ium altar
arma-orum arms
Bactra-orum Bactra
castra-orum camp
exta-orum meat
laquearia-ium panelled ceiling
milia-ium thousands
moenia-ium walls
Pergama-orum Pergama
Tartara-orum Tartatus
uiscera-um entrails
nefasimpiety; impious
nihilnothing
tabum-i (abl. sing. only) corruption
aequor-oris level surface
aesaeris bronze; copper
aeuum-i age
agmen-inis column
ancile-is sacred shield
animal-alis animal
antrum-i cave
argentum-i silver
Argiletum-i Argiletum
armentum-i cattle
aruum-i field
astrum-i star
asylum-i refuge
aurum-i gold
auxilium-i help; (plural) troops
barathrum-i pit
bellum-i war
bracchium-i arm
cadaver-eris corpse
caelum-i heaven
Caere-itis (only inflects gen. sing.) Caere
canistrum-i basket
Capitolium-ii the Capitol
caput-itis head
carmen-inis song
certamen-inis contest
coeptum-i enterprise
cognomen-inis surname
collum-i neck
corcordis heart
cornu-us horn
corpus-oris body
cubile-is bed
culmen-inis roof
cultum-i tilled land
curriculum-i course
decus-oris glory
delubrum-i shrine
dictum-i word
donum-i gift
dorsum-i back
electrum-i electrum
excidium-i destruction
factum-i deed
fastigium-i summit
fatum-i fate
felfellis gall
ferrum-i iron
flagellum-i whip
flumen-inis river
foedus-eris treaty
folium-i leaf
forum-i the Forum
frenum-i bridle
fulmen-inis thunderbolt
funus-eris death
futurum-i the future
gaesum-i javelin
gelu-us cold
genusgeneris kind
gremium-i lap
guttur-uris throat
Ianiculum-i the Janiculum
imperium-i command
incendium-i fire
incommodum-i misfortune
indiciumii sign
insigne-is sign
iteritineris journey
iugum-i yoke
labrum-i basin
Latium-i Latium
latus-eris side
Laurentum-i Laurentum
letum-i death
limen-inis threshold
litus-oris sea-shore
luctamen-inis struggle
lumen-inis light
Lupercal-alis the Lupercal
mare-is sea
membrum-i limb
metallum-i metal
monitum-i warning
monstrum-i portent
monumentum-i record
munus-eris honour
nemus-oris grove
nomen-inis name
numen-inis deity
oppidum-i town
opus-eris work
oraculum-i oracle
os-oris face
osossis bone; (plural) frame
ostium-i entrance
Pallanteum-i Pallanteum
pectus-oris breast
pecus-oris flock
pelagus-i sea
pensum-i task
periculum-i danger
pilentum-i carriage
poculum-i cup
portentum-i portent
prodigium-i prodigy
proelium-i battle
promissum-i promise
regnum-i kingdom
remigium-i rowers
robur-oris oak; strength
rostrum-i beak
saec(u)lum-i generation
sagulum-i cloak
saxum-i stone
scelus-eris crime
sceptrum-i sceptre
scutum-i shield
sedile-is seat
sidus-eris constellation
signum-i sign
sistrum-i a sistrum
solacium-i comfort
solium-i throne
solum-i soil
spolium-i spoil
stabulum-i stall
stagnum-i pool
sudum-i bright sky
supplicium-i punishment
tectum-i roof; dwelling
telum-i missile
templum-i temple
temptamentum-i a probing
tempus-oris time; (plural) temples of the head
tergum-i back
textum-i fabric
tormentum-i torture
tusturis incense
uadum-i shoal
uber-eris udder
uelum-i sail
uerbum-i word
uestigium-i foot-print
uinc(u)lum-i bond
uinum-i wine
uotum-i vow
Cares-um the Carians
Chalybes-um the Chalybes
Cures-ium Cures; Sabines
Dahae-arum the Dahae
Danai-orum (um) the Danaans
dumi-orum thicket
Geloni-orum the Geloni
Leleges-um the Leleges
locus-i place
Luperci-orum priests of Lupercus
manes-ium the Manes
Morini-orum the Morini
Nomades-um the Numidians
Pelasgi-orum the Pelasgians
penates-ium household gods
Potitii-iorum the Potitii
proceres-um chiefs
Romulidae-arum sons of Romulus
Rutuli-orum the Rutulians
Sabaei-orum the Sabaeans
Salii-orum the Salii
superi-orum the gods above
Teucri-orum the Trojans
anguis-is snake
bosbouis cow
canis-is dog
ciuis-is citizen
comes-itis comrade
coniunx-iugis husband; wife
custos-odis guard
duxducis leader
exsul-is exile
hospes-itis guest
hostis-is enemy
obex-icis barrier
parens-ntis parent
sacerdos-otis priest
silex-icis flint
abitus-us departure
accessus-us approach
aceruus-i heap
Achates-ae Achates
aduentus-us arrival
Aeneades-ae son or descendant of Aeneas
Aeneas-ae Aeneas
aestus-us tide
aether-eris (acc. aethera) heaven
ageragri field
Agrippa-ae Agrippa
Alcides-ae son of Alceus; Hercules
amictus-us garment
amnis-is river
amor-oris love
Amphitryoniades-ae son of Amphitryon; Hercules
amplexus-us embrace
Anchises-ae Anchises
Anchisiades-ae son of Anchises; Aeneas
animus-i soul; (plural) wrath
annus-i year
anser-is goose
Antonius-i Marcus Antonius
Anubis-is Anubis
apex-icis peak
Apollo-inis Apollo
Arabs-bis Arab
Araxes-is the river Araxes
Arcas-adis an Arcadian
arcus-us bow
Argus-i Argus
artus-us limb
Atlas-ntis Atlas
Atrides-ae son of Atreus
auctor-oris founder
Auentinus-i the Aventine
Augustus-i Augustus
Auster-tri the South Wind
axis-is vault
Bacchus-i Bacchus
Brontes-ae Brontes
Cacus-i Cacus
Caesar-aris Caesar
calor-oris heat
caminus-i furnace
campus-i plain
cantus-us song
casus-us fall
Catilina-ae Catiline
Cato-onis Cato
chalybs-ybis steel
chorus-i troop
cinis-eris ashes
clamor-oris shout
clangor-oris noise
clipeus-i shield
Cocles-itis Cocles (one-eyed)
collis-is hill
complexus-us embrace
conditor-oris founder
consessus-us assembly
contemptor-oris despiser
crinis-is hair
cruor-oris blood
culmus-i thatch
cultor-oris husbandman
cultus-us culture
currus-us chariot
cursus-us course
Cyclopsopis the Cyclops
Dardanus-i Dardanus
delphin-inis dolphin
densdentis tooth
deus-i god
dies-ei day
digressus-us parting
Diomedes-is Diomedes
DisDitis Dis
discessus-us departure
diuus-i god
dolor-oris wrath
dolus-i treachery
ductor-oris leader
ensis-is sword
eques-itis horseman
equitatus-us cavalry
equus-i horse
Euandrus-i Evander
euentus-us issue
Euphrates-is the Euphrates
Eurus-i the South-East Wind
Eurystheus-ei Eurystheus
famulus-i servant
Faunus-i Faunus
fetus-us brood
filius-i son
finis-is end; (plural) territory
flexus-us reach
flosfloris bloom
fluctus-us wave
fluuius-i river
follis-is bellows
fonsfontis spring
fragor-oris roar
fulgor-oris lightning
fumus-i smoke
funis-is rope
furfuris thief
Gallus-i a Gaul
gemitus-us groan
genitor-oris father
Geryones-ae Geryones
Graiugena-ae a Greek
gressus-us step
grexgregis litter
habitus-us style
haruspex-icis seer
heros-ois hero
homo-inis man
honos-oris honour
Hylaeus-i Hylaeus
ianitor-oris door-keeper
Ianus-i Janus
Iapyx-ygis the Iapyx
ictus-us blow
Ignipotens-ntis Vulcan
imber-bris shower
impulsus-us shock
indigena-ae native
Indus-i an Indian
IuppiterIouis Jupiter
iuuencus-i steer
iuuenis-is young man
labor-oris work
lacertus-i arm
lacus-us pool
Laomedontiades-ae son of Laomedon
larlaris a household god
Latinus-i Latinus
latrator-oris a barking dog
legatus-i envoy
leo-onis lion
Leucate-es Leaucate
Lucifer-eri Lucifer
lucus-i grove
ludus-i game
magister-tri master
Manlius-i Marcus Manlius
MarsMartis Mars
Mauors-tis Mars
Mercurius-i Mercury
Messapus-i Messapus
Mettus-i Mettus Fufetius
metus-us fear
Mezentius-i Mezentius
molaris-is mill-stone
monsmontis hill
mosmoris custom
Mulciber-eris (eri) Mulciber
murus-i wall
natus-i son
nepos-otis grandson
Neptunus-i Neptune
Nereus-ei Nereus
nidus-i nest
Nilus-i the Nile
nimbus-i storm cloud
nodus-i knot
numerus-i number
nuntius-i messenger
Oceanus-i Ocean
oculus-i eye
Olympus-i Olympus
orator-oris envoy
orbis-is circle
Orcus-i Orcus
ordo-inis order
oriens-ntis the rising sun
Pallas-ntis Pallas
Panos Pan
paterpatris father
pespedis foot
Pheneus-ei Pheneus
Phoebus-i Phoebus Apollo
Pholus-i Pholus
plausus-us applause
ponspontis bridge
populus-i people
Porsenna-ae Lars Porsenna
postis-is door-post
Priamus-i Priam
proauus-i great-grandfather
prospectus-us view
puer-eri boy
Pyracmon-onis Pyracmon
radius-i ray of light
ramus-i branch
recessus-us lurking-place
rector-oris ruler
regnator-oris ruler
remus-i oar
rexregis king; prince
Rhenus-i the Rhine
riuus-i stream
Romulus-i Romulus
rumor-oris cheers
saltus-us leap
sanguis-inis blood
Saturnus-i Saturn
scopulus-i rock
scyphus-i goblet
semifer-eri half-beast
semihomo-inis half-man
senatus-us senate
senex-is old man
sermo-onis converse
Sicanus-i a Sicilian
Siluanus-i Silvanus
sinus-us bosom
socius-i comrade
solsolis sun
somnus-i sleep
sonitus-us sound
sopor-oris sleep
specus-us cave
Steropes-pis Steropes
stratum-i couch
strepitus-us noise
Tarcho-onis Tarcho
Tarquinius-i Tarquin
Tatius-i Tatius
taurus-i bull
terror-oris dread
thalamus-i bed-chamber
Thybris-idis the Tiber
Tiberinus-i Tiberinus
timor-oris fear
tonitrus-us thunder
torus-i couch
triumphus-i triumph
truncus-i tree-trunk
Tullus-i Tullus Hostilius
tumor-oris swelling
tumultus-us rising
Turnus-i Turnus
Typhoeus-ei Typhoeus
tyrannus-i despot
uenatus-us hunting
uentus-i wind
Venulus-i Venulus
uepres-is bramble
uertex-icis summit
Vesper-eri (eris) the evening star; the west
Ufens-tis Ufens
uictor-oris conqueror
uictus-us way of life
uiruiri man
uisus-us sight
ultor-oris avenger
umbo-onis boss
umerus-i shoulder
unguis-is nail
Volcanus-i Vulcan
usus-us use
uultus-us face
fasdivine law
Carinae-arum Carinae
Cyclades-um the Cyclades
epulae-arum feast
fauces-ium throat
Furiae-arum the Furies
quadrigae-arum four-horsed chariot
reliquiae-arum remains
tenebrae-arum darkness
dapsdapis feast
opsopis help; (plural) resources
prexprecem; prece (abl. only) prayer
abies-etis fir-tree
acies-ei line of battle
aedes-is temple; (plural) house
aegis-idis (acc. aegida) aegis
Aegyptus-i Egypt
aetas-atis time
ala-ae wing
Albula-ae Albula
anima-ae life; breath
aqua-ae water
ara-ae altar
arbor-oris tree
Arcadia-ae Arcadia
arsartis craft; cunning
arxarcis citadel
Atlantis-idis daughter of Atlas
aura-ae air
auris-is ear
Aurora-ae Aurora; East
Bellona-ae Bellona
bidens-ntis sheep
biremis-is bireme
caedes-is slaughter
caesaries-ei locks
caligo-inis gloom
carbasus-i fine linen
carina-ae keel
Carmenta-ae Carmenta
catena-ae chain
caterua-ae throng
cauda-ae tail
cauea-ae theatre
cauerna-ae cavern
causa-ae cause
Ceres-eris Ceres
ceruix-icis neck
chlamys-ydis cloak
classis-is fleet
Cloelia-ae Cloelia
colus-us (i) distaff
coma-ae hair
corona-ae crown
creatrix-icis mother
crista-ae crest
cura-ae care
Cyllenees (ae) Cyllene
Cytherea-ae Cytherea; Venus
Dardania-ae Dardania
dea-ae goddess
dextra-ae right hand
Dira-ae a Fury
discordia-ae strife
diua-ae goddess
domus-us house
Electra-ae Electra
Etruria-ae Etruria
facies-ei appearance
fama-ae repute
fames-is hunger
famula-ae maid-servant
femina-ae woman
Feronia-ae Feronia
fides-ei trust
fiducia-ae trust
filia-ae daughter
flamma-ae flame
forceps-ipis tongs
foris-is door
forma-ae form
fornax-acis furnace
forschance
fortuna-ae fortune
frons-ndis leaf
fuga-ae flight
furia-ae frenzy
galea-ae helmet
gena-ae cheek
genetrix-icis mother
gensgentis race
Gorgo-onis a Gorgon
harundo-inis reed
hasta-ae spear
Hesione-es (ae) Hesione
Hesperia-ae Hesperia
Hesperis-idis Italian
humus-i earth
ilex-icis holm-oak
imago-inis likeness
incus-udis anvil
insula-ae island
ira-ae anger
Iuno-onis Juno
iuuenca-ae heifer
iuuentas-tatis youth
iuuentus-tutis youth
lacrima-ae tear
laetitia-ae joy
laeua-ae the left hand
lanxlancis dish
lauslaudis praise
legio-onis host
lexlegis law
libertas-tatis freedom
Libystis-idis Libyan
lingua-ae tongue
Lipare(acc.) -en Lipara
lorica-ae breast-plate
luna-ae moon
lupa-ae she-wolf
luxlucis light
Maeonia-ae Maeonia
magistra-ae mistress
Maia-ae Maia
manus-us hand
massa-ae mass
mater-tris mother
medulla-ae marrow
mensmentis mind
mensa-ae table
meta-ae turning point
militia-ae warfare
mina-ae threat
Minerua-ae Minerva
moles-is mass
mora-ae delay
morsmortis death
nauis-is ship
nebula-ae cloud
Nemea-ae Nemea
nexnecis slaughter
nouerca-ae step-mother
noxnoctis night
nubes-is cloud
nympha-ae nymph
obsidio-ionis siege
ocrea-ae greave
Oechalia-ae Oechalia
oliua-ae olive
ora-ae coast
palla-ae robe
Pallas-adis Pallas Athena
palma-ae palm
palus-udis marsh
panthera-ae panther
parspartis part
patera-ae dish
patria-ae native land
paxpacis peace
pecus-udis beast; (plural) cattle
pellis-is skin
pharetra-ae quiver
planta-ae sole
poena-ae punishment
populus-i poplar
porca-ae sow
porta-ae gate
porticus-us colonnade
potentia-ae power
Praeneste-is Praeneste
proles-is offspring
prora-ae prow
pubes-is youth
pugna-ae fight
puppis-is poop; ship
quercus-us oak
querela-ae plaint
quies-etis rest
radix-icis root
rapina-ae plunder
ratio-ionis manner
ratis-is ship
regia-ae palace
regina-ae queen
regio-onis quarter
religio-onis reverence
requies-etis rest
resrei thing
rima-ae crack
ripa-ae river bank
Roma-ae Rome
rota-ae wheel
ruina-ae downfall
rupes-is rock
saeta-ae bristle
sagitta-ae arrow
Salamis-inis Salamis
salus-utis safety
sanies(acc. and abl. only) gore
sedes-is seat
senectus-utis old age
serpens-ntis snake
silua-ae wood
soror-oris sister
spelunca-ae cave
spesspei hope
squama-ae scale
stirps-is race
strictura-ae mass
superstitio-onis superstition
sussuis sow
tellusuris earth
terra-ae earth
Troia-ae Troy
tuba-ae trumpet
tunica-ae tunic
turba-ae throng
uallis-is valley
uates-is prophetess
Venus-eris Venus
uestis-is dress
uia-ae way
uirtus-utis manliness
uisuis power; (plural) strength
uita-ae life
uitta-ae fillet
umbra-ae shade
unda-ae wave
ungula-ae hoof
uoluptas-tatis pleasure
uoxuocis voice
urbsurbis city
ursa-ae she-bear
eccebehold!
enbehold!
heualas!
rabies-ei madness
etand
acand
anor; whether
astbut
atbut
atqueand
autor
aut…auteither…or
autembut
cumwhen
donecuntil
dumwhile
enimfor
etenimand indeed
namfor
namquefor indeed
nethat…not
necand not
nec…necneither…nor
nequeand not
niunless
nisiunless
postquamafter
quamuisalthough
quandosince
queand
quiabecause
quinthat not
quin etiamnay more
quodbecause
quoniamsince
sedbut
siif
simulacas soon as
sinbut if
ueor
uelor
utso that
undewhence
minusless
ociorius swifter
saepeoften
necdumnor yet
quarewherefore
ubiwhen
adeoso much
adhucstill
adsidueassiduously
aliquandoonce; at last
antebefore
bistwice
certatimemulously
circumaround
continuoforthwith
contraopposite
coramface to face
dehincthen
deindethereafter
desuperfrom above
equidemtruly
ergotherefore
etiameven
eximthen
extemploforthwith
fauentesgraciously
hacthis way
haudnot
hichere
hinchence
hinc... hincon this side... on that
hochither
huchither
iamnow
iamdudumnow for long
ibithere
ilicetat once
illicthere
illucthither
improuisounforeseen
incassumin vain
indethen
infrabelow
intereameanwhile
intrawithin
itathus
iterumagain
iuxtanear
latefar and wide
longefar off
moxsoon
nec nonalso
nequiquamin vain
neu(e)and not
nonnot
numquamnever
nuncnow
olimat times
pariterlikewise
passimeverywhere
paulatimgradually
penitusdeep within
postafterwards
praebefore
praetereabesides
primumat first
proculat a distance
profectocertainly
propenear
protinusforthwith
quawhere
quamthan
quantumas much as
quidwhy?
quidemindeed
quowhither
quondamformerly
quoquealso
repentesuddenly
riteduly
rursusagain
satisenough
secusotherwise
semperalways
sicthus
sicutjust as
simulat the same time
subitosuddenly
subterbelow
superabove
supraabove
tamso
tamennevertheless
tandemat last
tantumso much
terthrice
tumthen
uelutjust as
ueroin truth
uixscarcely
ultrobeyond
umquamever
unatogether
undiquefrom all sides
usquamanywhere
proximusa um nearest
qualis-e of what kind
quantusa um as great as
quiquae quod which?; what?
totso many
totidemjust so many
deteriorius worse
pluspluris more
priorprius former
aceracris acre eager
acernusa um of maple wood
Actiusa um of Actium
acutusa um sharpened
aduersusa um facing
Aegyptiusa um of Egypt
aenusa um bronze
Aeoliusa um of Aeolus
aeratusa um bronze-beaked
aeriusa um lofty
aeternusa um eternal
aetheriusa um ethereal
Aetnaeusa um of Etna
Aferfra frum African
agrestis-e rustic
Agyllinusa um of Agylla
albusa um white
ales-itis winged
aliusa ud other
almusa um kindly
Alpinusa um Alpine
alterera erum one of two
alternusa um by turns
altusa um high
ambiguusa um doubtful
ambo-ae o both
amicusa um friendly
amoenusa um pleasant
angustusa um narrow
annuusa um yearly
apertusa um open
aquosusa um watery
Arcadiusa um Arcadian
arduusa um steep
argenteusa um silver
Argolicusa um of Argolis
asperera erum rough
ateratra atrum black
audax-acis daring
auratusa um gilded
aureusa um golden
Ausoniusa um Italian
barbaricusa um barbaric
bicolor-oris of two colours
bicornis-e two-horned
bimembris-e of double shape
bini-ae a two each
caecusa um dark
caeruleusa um sea-blue
caerulusa um sea-blue
candens-ntis dazzling
candidusa um white
canusa um white
Carmentalis-e of Carmenta
carusa um dear
castusa um chaste
cauusa um hollow
celer-is e swift
celsusa um high
certusa um sure
ceterusa um other
Circensis-e of the Circus
citusa um swift
clarusa um bright
cognatusa um kindred
communis-e common
concolor-oris of the same hue
condensusa um packed together
consciusa um conscious
conspectusa um conspicuous
cornigera um horned
coruscusa um flashing
crastinusa um tomorrow's
Cresiusa um Cretan
cretusa um sprung from
crudelis-e bloody
cruentusa um bloody
cunctusa um all
cupidusa um eager
Dardaniusa um Trojan
Dauniusa um Daunian
debitusa um owed
decolor-oris degenerate
defixusa um downcast
deni-ae a ten each
deuexusa um sloping
dextertra trum on the right
dignusa um worthy
dirusa um dire
discinctusa um ungirt
diuersusa um opposite
diuinusa um divine
dulcis-e sweet
durusa um hard
efferusa um fierce
effetusa um exhausted
effultusa um propped up
egelidusa um cold
egenusa um needy
egregiusa um illustrious
enarrabilis-e explainable
erilis-e master's
Etruscusa um Etruscan
exiguusa um mean
exsorstis chosen
externusa um foreign
extremusa um remotest
fabrilis-e of the forge
facilis-e easy
fatidicusa um prophetic
fatiferera erum fateful
feruidusa um hot
fessusa um weary
fetusa um with young
fidusa um trusty
finitimusa um neighbouring
fortis-e brave
fretusa um (+abl.) relying on
frondosusa um leafy
fuluusa um tawny
fumiferera erum smoke-laden
fuscusa um dark
gelidusa um cold
geminusa um twin
glaucusa um grey
Graiusa um Greek
gramineusa um grassy
gratusa um pleasing
grauis-e heavy
Herculeusa um of Hercules
hesternusa um yesterday's
horrendusa um dreadful
horridusa um rough
horriferera erum dread
horrificusa um frightful
humilis-e lowly
ignarusa um ignorant
igneusa um fiery
ignotusa um unknown
Iliacusa um of Ilium
immanis-e vast
immortalis-e immortal
impauidusa um unafraid
imperfectusa um unfinished
imusa um lowest
inaccessusa um in
inaususa um undared
incertusa um uncertain
incolumis-e safe
indocilis-e unteachable
indomitusa um untamed
ineluctabilis-e inevitable
inexpletusa um insatiate
infandusa um unspeakable
infernusa um infernal
informis-e shapeless
ingens-ntis vast
inimicusa um hostile
iniquusa um unjust
inopinusa um unforeseen
inops-is poor
insciusa um unknowing
insignis-e conspicuous
insperatusa um unexpected
insuetusa um unaccustomed
intertextusa um interwoven
intractatusa um untried
inuictusa um unconquered
inuisusa um hateful
Italusa um Italian
iustusa um righteous
iuuenalis-e youthful
lacteusa um milk-white
laetusa um joyful
laeuusa um left
lanigerera erum bearing
Laomedontiusa um Trojan
latebrosusa um sheltered
Latinusa um Latin
latusa um wide
Laurens-ntis Laurentian
lautusa um splendid
laxusa um slackened
Lemniusa um of Lemnos
Lernaeusa um of Lerna
leuis-e smooth
libens-ntis willing
liquidusa um molten
litoreusa um on the shore
longaeuusa um aged
longusa um long
lustralis-e of purification
Lycaeusa um Lycaean
Lyciusa um of Lycia
Lydiusa um of Lydia
Maeoniusa um Lydian
magnusa um great
manifestusa um plain
matutinusa um early
mediusa um middle of
memor-oris mindful
mendax-acis lying
meritusa um due
meusa um my; mine
minax-acis threatening
mirabilis-e wonderful
miserera erum hapless
mitis-e mild
mollis-e soft
mortuusa um dead
multusa um much
naualis-e naval
Nemeusa um of Nemea
Neptuniusa um of Neptune
niger-gra -grum black
nigrans-ntis black
niueusa um snowy
nobilis-e renowned
nostertra trum our
notusa um known
nouusa um new
nubigena-ae cloud-born
nudusa um naked
nullusa um no
nuntiusa um with tidings
obsitusa um weighed down
obuiusa um in the way of
omnigenusa um of all kinds
omnipotens-entis almighty
omnis-e all
opacusa um shady
opportunusa um convenient
optimusa um best
opulentusa um powerful
pacifer-era -erum peaceful
pallidusa um pale
Parrhasiusa um Arcadian
paruusa um small
paternusa um father's
patriusa um ancestral
pauci-ae a few
pauidusa um fearful
pauper-eris humble
perpetuusa um endless
Pinariusa um of the Pinarii
pinguis-e rich
piusa um dutiful
placidusa um calm
plenusa um full
plurimusa um very much
populeusa um of the poplar-tree
praeceps-itis headlong
praecipuusa um in the first place
praeclarusa um brilliant
praesens-ntis instant
praestans-ntis surpassing
praeteritusa um bygone
primusa um first
priscusa um ancient
profugusa um exiled
pronusa um leaning forward
pulcher-chra -chrum beautiful
puluereusa um of dust
puter-tris tre crumbling
quadripedans-ntis galloping
radians-ntis beaming
rapidusa um swift
rarusa um few
raucusa um hoarse
recens-ntis fresh
rectusa um straight
reductusa um remote
repercussusa um reflected
Romanusa um Roman
Romuleusa um of Romulus
rostratusa um beaked
ruber-bra -brum red
rutilusa um red
Sabellusa um Sabine
Sabinusa um Sabine
sacercra crum sacred
saeuusa um savage
sagittiferera erum arrow-bearing
sanctusa um holy
sanguineusa um bloody
Saturniusa um Saturnian
satusa um begotten
saxeusa um rocky
secretusa um withdrawn
secundusa um second; favourable
segnis-e slow
semesusa um half-eaten
septeni-ae a seven each
sequax-acis pursuing
serenusa um clear
serusa um late
seuerusa um stern
Sicaniusa um Sicilian
siccusa um dry
siluestris-e woodland
similis-e like
singuli-ae a one by one
solitusa um accustomed
sollemnis-e wonted; (plural) solemn ceremonies
solusa um only
sopitusa um slumbering
sospes-itis safe
stuppeusa um of tow
Stygiusa um Stygian
subitusa um sudden
summusa um highest
superbusa um proud
supplex-icis humble
supremusa um highest
suusa um his; her
tacitusa um silent
talis-e such
tantusa um so great
tardusa um slow
Tarpeiusa um Tarpeian
Tartareusa um Tartarean
Tegeaeusa um of Tegea
tenax-acis tenacious
tenuis-e thin
tepidusa um warm
teres-etis smooth
tergeminusa um triple
terni-ae a three each
terribilis-e dreadful
terrificusa um frightful
Tirynthiusa um of Tiryns
Tithoniusa um of Tithonus
totusa um whole
tremendusa um dread
tremulusa um quivering
trepidusa um alarmed
tridens-ntis three-toothed
triplex-icis triple
tristis-e sad
Troianusa um Trojan
Troiusa um of Troy
tumens-ntis swelling
tumidusa um swelling
turritusa um towered
Tuscusa um Tuscan
tutusa um safe
tuusa um your
Tyrrhenusa um Tyrrhenian
ualidusa um strong
uanusa um vain
uariusa um diverse
uastusa um mighty
uentosusa um windy
uerusa um real
uestertra trum your
uetus-eris old
uetustusa um old
uillosusa um shaggy
uirgatusa um striped
uiridis-e green
uiuusa um living
ullusa um any
ultimusa um furthest
umbrosusa um shady
uolatilis-e winged
Volcanius-i of Vulcan
uolucer-cris cre winged
uulnificusa um wounding

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities