Java Games: Flashcards, matching, concentration, and word search.

Woordenschat Business

Veel plezier ermee

Het-woorden: geval/project/bedrijf/traject/probleem/ belangrijkste/doel/product/proces/risico

Syl www.learndutchfast.nl

AB
different development sitesverschillende vestigingen waar software ontworpen wordt
most of the timemeestal
in contrastdaar tegenover staat...
by itselfop zichzelf
to check if it's OKcontroleren/kijken OF het goed is
I need new booksik heb nieuwe boeken nodig
convincingovertuigend
just like thatzomaar
parthet deel
every aspectieder aspect (geen e omdat het het aspect is)
used bygebruikt door
sectorsector
different companies have different problemsverschillende bedrijven hebben verschillende problemen
with many people who work with itmet veel mensen die ermee werken
safetyveiligheid
huge financial consequencesgrote financiƫle consequenties
to help/the helphelpen/hulp
state of the arthet nieuwste van het nieuwste
I'm not suredat weet ik niet zeker
in this casein dit geval
we are a Swedish companywij zijn een Zweeds bedrijf
our headquarters is in M.ons hoofdkantoor staat in M.
what we do is...wat we doen is...
our objectiveons doel (het doel)
challengesuitdagingen
softwaresoftware (de!)
projectsprojecten
this companydit bedrijf (want: het bedrijf)
more importantbelangrijker
a company that makes softwareeen bedrijf dat software maakt
If you want to do that, then you must ...als je dat wil doen, (dan) moet je...
constraintsbeperkingen
to increasevergroten (actief)/ toenemen (passief)
sizeomvang
projects become bigger and more complexprojecten worden groter en complexer
dependanceafhankelijkheid
to predictvoorspellen
reluctantmet tegenzin
stagefase
based ongebaseerd op
veryheel
muchveel
these aredit zijn...
meet a demandaan een eis voldoen
that al demands are metdat aan alle eisen voldaan wordt
marketmarkt
the onede/het ene
so calledzogenaamd
it saves time and moneyhet scheelt tijd en geld
impressedonder de indruk
what our clients saywat onze klanten zeggen
riskhet risico


Lerares Nederlands als tweede taal
Stand-By Bussum
Bussum

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities