Java Games: Flashcards, matching, concentration, and word search.

Body Parts

You are going to practice the Pinyin of body parts.

AB
headtou(2)
handshou(3)
nosebi(2) zi
eyeyan(3) jing(1)
facelian(3)
earer(3) duo(1)
eyebrowmei(2) mao(2)
eyelashjie(2) mao(2)
chinxia(4) ba(1)
hairtou(2) fa(3)
neckbo(2) zi
shoulderjian(1) bang(3)
armshou(2) bei(4)
fingershou(3) zhi(3)
waistyao(1)
tummydu(4) zi
legtui(3)
kneexi(1)
footjiao(3)
toejiao(3) zhi(3)
bodyshen(1) ti(3)

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities