Java Games: Flashcards, matching, concentration, and word search.

Fruit

You are going to review the Pinyin of fruit.

AB
chi (1)eat
ai(4)love
shui(3) guo(3)fruit
ping(2) guo(3)apple
li(2) zipear
pu(2) tao(2)grape
tao(2) zipeach
xiang(1) jiao(1)banana
fan(1) qie(2)tomato
ying(1) tao(2)cherry
cao(3) mei(2)strawberry
ju(2) ziorange
li(3) ziplum
xi(1) gua(1)watermelon
feng(4) li(2)pineapple
qi(2) yi(4) guo(3)kiwi
mang(2) guo(3)mango
ning(2) meng(2)lemon

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities