Java Games: Flashcards, matching, concentration, and word search.

meat, soup, vegetable, dessert, and others

Food and more food!

AB
meatrou(4)
pigzhu(1)
porkzhu(1) rou(4)
cow/oxniu(2)
beefniu(2) rou(4)
steakniu(2) pai(2)
chickenji(1)
drumstickji(1) tui(3)
fried chickenzha(4) ji(1)
duckya(1)
roasted duckkao(3) ya(1)
seafoodhai(3) xian(1)
fishyu(2)
shrimpxia(1) zi
lobsterlong(2) xia(1)
vegetableqing(1) cai(4); shu(1) cai(4)
napabai(2) cai(4)
carrothong(2) luo(2) bo(1)
green pepperqing(1) jiao(1)
cornyu(4) mi(3)
saladsha(1) la(1)
broccolihua(1) cai(4)
beandou(4) zi
bean curddou(4) fu(3)
souptang(1)
eggdan(4)
egg drop soupdan(4) hua(1) tang(1)
soursuan(1)
spicy; hotla(4)
hot and sour soupsuan(1) la(4) tang(1)
chicken soupji(1) tang(1)
dumpling souphun(2) tun tang(1)
vegetable soupshu(1)cai(4) tang(1)
dessertdian(3) xin(1)
ice creambing(1) qi(2) ling(2)
cakedan(4) gao(1)
cookie; crackerbing(3) gan(1)
jelloguo(3) dong(4)
popcornbao(4) mi(3) hua(1)
uncooked ricemi(3)
cooked ricefan(4)
fried ricechao(3) fan(4)
noodlemian(4)
fried noodlechao(3) mian(4)
breadmian(4) bao(1)
butternai(3) you(2)
jamguo(3) jiang(4)
peanuthua(1) sheng(1)
peanutbutterhua(1) sheng(1) jiang(4)
sandwichsan(1) ming(2) zhi(4)
dumplingjiao(3) zi
doggou(3)
hotre(4)
hotdogre(4) gou(3)
hamburgerhan(4) bao(3)
French frieszha(4) shu(3) tiao(2)
chipsyang(2) yu(4) pian(4)
breakfastzao(3) fan(4)
lunchwu(3) fan(4)
dinnerwan(3) fan(4)


李老師

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities