Java Games: Flashcards, matching, concentration, and word search.

A' Senior - Cross the Border Beginner Unit 6

AB
take it easyçñÝìçóå, ÷áëÜñùóå
liveæù, ìÝíù
sisteráäåëöÞ
relativeóõããåíÞò
get upóçêþíïìáé, îõðíÜù
have breakfastôñþù ðñùéíü
mechanicìç÷áíéêüò
workäïõëåýù, åñãÜæïìáé
uncleèåßïò
petrol stationâåíæéíÜäéêï
neverðïôÝ
auntèåßá
usuallyóõíÞèùò
have dinnerôñþù âñáäõíü öáãçôü
restîåêïõñÜæïìáé
afterìåôÜ áðü
oftenóõ÷íÜ
watchðáñáêïëïõèþ
parentsãïíåßò
grandparentðáððïýò/ãéáãéÜ
cousinåîÜäåëöïò-ç
clerkõðÜëëçëïò
readäéáâÜæù
magazineðåñéïäéêü
workäïõëåéÜ
boringâáñåôüò-Þ-ü
shop assistantðùëçôÞò-ôñéá
fatherðáôÝñáò
manageräéåõèõíôÞò-äéåõèýíôñéá
goðçãáßíù
go to bedðçãáßíù ãéá ýðíï
earlyíùñßò
tiredêïõñáóìÝíïò-ç-ï
sometimesìåñéêÝò öïñÝò
playðáßæù
board gameåðéôñáðÝæéï ðáé÷íßäé
justìüíï, ìüëéò
newspaperåöçìåñßäá
supperäåßðíï
aloneìüíïò-ç-ï
it's funÝ÷åé ðëÜêá
listenáêïýù
musicìïõóéêÞ
likeìïõ áñÝóåé
you knowîÝñåéò
brotheráäåëöüò
husbandï óýæõãïò
wifeç óýæõãïò
lunchìåóçìåñéáíü öáãçôü
everyêÜèå
afternoonáðüãåõìá
eveningâñÜäõ
officeãñáöåßï (ôï äùìÜôéï)
builder÷ôßóôçò, ïéêïäüìïò
businesswomanç åðé÷åéñçìáôßáò
farmeráãñüôçò-áãñüôéóóá
basketball playerðáßêôçò-ðáßêôñéá ôïõ ìðÜóêåô
secretaryãñáììáôÝáò
architectáñ÷éôÝêôïíáò
waitressç óåñâéôüñá
tractorôñáêôÝñ
buildêáôáóêåõÜæù
coffee shopêáöåôÝñéá
jobäïõëåéÜ, åðÜããåëìá
mobile phoneêéíçôü ôçëÝöùíï
stopóôáìáôþ
homeworkáóêÞóåéò ãéá ôï óðßôé
grandfatherðáððïýò
a lot ofðïëýò-ðïëëÞ-ðïëý
storyéóôïñßá, ðáñáìýèé
drawæùãñáößæù, ó÷åäéÜæù
wantèÝëù
footballerðïäïóöáéñéóôÞò


English School Club

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities