Java Games: Flashcards, matching, concentration, and word search.

A' Senior - Cross the Border Beginner Unit 12

AB
championðñùôáèëçôÞò-ôñéá
openáíïßãù, åãêáéíéÜæù
getðáßñíù
informationðëçñïöïñßåò
right nowáõôÞ ôç óôéãìÞ
tennis racketñáêÝôá ôÝííéò
talkìéëþ, óõíïìéëþ
mayìðïñþ
helpâïçèþ
sirêýñéïò (êýñéå)
joinóõììåôÝ÷ù
teamïìÜäá
canìðïñþ
giveäßíù
sendóôÝëíù
information deskãñáöåßï ðëçñïöïñéþí
sign upåããñÜöïìáé
trackï óôßâïò áãþíùí äñüìïõ
runôñÝ÷ù
colourfulðïëý÷ñùìïò-ç-ï
uniformöüñìá, óôïëÞ
joggeráõôüò ðïõ êÜíåé ôæüãêéí
fastãñÞãïñïò-ç-ï
lose÷Üíù (ôïí áãþíá)
raceç êïýñóá, áãþíáò äñüìïõ
weightliftóçêþíù âÜñç, êÜíù Üñóç
competitionäéáãùíéóìüò
mustðñÝðåé
ifåÜí
winíéêÜù, êåñäßæù
chooseäéáëÝãù
overðÜíù áðü
mountainâïõíü
climping clubïñåéâáôéêüò óýëëïãïò
skate boardingóêåúô-ìðüáñíô
teenagerÝöçâïò-ç
skiingóêé
ice-skatingðáôéíÜæ óå ðÜãï
pairæåõãÜñé
exerciseÜóêçóç, åîÜóêçóç
ice-skateêÜíù ðáôéíÜæ óôïí ðÜãï
climbóêáñöáëþíù, êÜíù ïñåéâáóßá
roller skatingðáôéíÜæ (ìå ðáôßíéá)
cornerãùíßá
aerobicsáåñüâéá Üóêçóç
helpfulðñüèõìïò, åîõðçñåôéêüò
signôñáãïõäþ
bikeðïäÞëáôï
motorbikeìïôïóéêëÝôá
pianoðéÜíï
swimming poolðéóßíá
buyáãïñÜæù
turn onáíïßãù (óõóêåõÞ)
placeèÝóç


English School Club

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities