Java Games: Flashcards, matching, concentration, and word search.

Formele schrijftaal in brieven

wie betere Engelse vertalingen heeft: mail me ;-)

www.learndutchfast.nl

AB
vooruitlopend opanticipating
toezenden / doen toekomento ship , send
inzakeconcerning
bovengenoemdeabove-mentioned
in de verwachting u hiermede van dienst te zijn teken ik met vriendelijke groetI expect to have been of help with this and I sign off with kind regards
(op fax:)bij onvolledige ontvangst kunt u contact opnemen met telefoonnummerif received incompletely, you can contact the phone number
onderwerpsubject, topic
behandeld doordealt with by
naar aanleiding vanin the light of
aanbiedingoffer
uitvoeren, verrichtencarry out, execute
welke verband houden metthat are connected with
overeenkomstagreement
hierbij gelden de volgende uitgangspuntenThe following points apply
de aannemingssom bedraagtthe sum of acceptance is
zeggethis is (written out)
terzijde zij nog opgemerkt datwe bring your attention to that
met betrekking totwith reference to
ondersteuninghelp, support
het bedragamount
het onderhoudmaintanance
het resterende bedragthe remaining amount
verrekeningsettlement, payment
werkelijke bestede tijdtime actually spent
tegen de overeengekomen tarievenfor the rates agreed upon
van toepassing zijn de volgende voorwaardenthe following conditions apply
vertegenwoordigenrepresent
declarerento claim expenses
dienen (= moeten)to have to
declaraties dienen voorzien te zijn van ...invoices should include ...
eisdemand, requirement
het recht opthe right to
betaling geschiedt 30 dagen na factuurdatumpayment occurs 30 days after invoice is made
in goede ordeall right
ontvangento receive
schriftelijkin writing
bevestigento confirm
indien (=als)if
beschouwento consider
zonder wijzigingen en/of aanvullingenwithout changes and/or additions
hoogachtendyours faithfully
juridische terminologielegal terminology
nuttiguseful
door uby you


Lerares Nederlands als tweede taal
Stand-By Bussum
Bussum

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities