Java Games: Flashcards, matching, concentration, and word search.

Comarques de l'interior de Catalunya

Comarques de l'interior
Associa les comarques amb la seva capital.


Repassa amb Flashcards i relaciona amb Matching


Després situa-les al mapa en aquest web.


CRP Osona
Vic- Catalunya

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities