Ὀκτὼ καὶ εἴκοσι

L'escriba d'aquest paràgraf 18 no sabia massa grec o estava massa cansat quan el va copiar.
Senyala els 10 erros que ha comès d'ortografia i morfologia.
Per obtindre el punt que val l'exercici haurás de contestar perfectament, sense cap error, totes les possibles qüestions.

Primer intenta fer-lo consultant la gramàtica o el diccionari.
Si encara tens problemes, guiat per la traducció que et donem.

Tens 20 minuts per resoldre el test !!!

This quiz is timed.
The total time allowed for this quiz is 20 minutes.
This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities