Afrikaans: Taaloefeninge - Voornaamwoorde

Ons gebruik voornaamwoorde in plaas van naamwoorde sodat ons nie dieselfde woorde te veel herhaal nie en om ons sinne minder lomp te maak.

(Afrikaanse oefeninge: http://www.quia.com/pages/graad5afrikaans.html)

Please enter your name.

First name

Last name

 

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities