17 Ἑπτακαίδεκα

L'escriba d'aquest passatge no sabia massa grec i s'ha enganyant 10 vegades quan el copiava. Hi ha errors d'ortografía, morfología i sintaxi.
Indica primer on estan els errors i ordena després les explicacions corresponents.
La puntuació máxima és de 35 punts. Si no els aconseguixes i encertes tots els errors, el programa et donará 0 punts. Al final, però, podràs comprovar els teus encerts i errors.

Valencia - Alcoi

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities