המעגל והעיגול

שאלות המבדק מתןך הספר אפשר גם אחרת לכיתה ז', חלק ב.

Please enter your name.

First name

Last name

 This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities