שיפוע הישר- מבדק

שאלות המבדק מתוך "מתמטיקה משולבת" ספר ירוק, כיתה ח'

Please enter your name.

First name

Last name

 This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities