נוסחאות הכפל המקוצר- דו איבר בריבוע

שאלות המבדק מתוך ״מתמטיקה משולבת״ לכיתה ט׳

Please enter your name.

First name

Last name

 This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities