Java Games: Flashcards, matching, concentration, and word search.

Directions

AB
up; uppershang(4); shang(4) mian(4)
down; under; belowxia(4); xia(4) mian(4)
leftzuo(3); zuo(3) bian(1)
rightyou(4); you(4) bian(1)
sidepang(2) bian(1)
between; middlezhong(1) jian(1)
insideli(3) mian(4)
outsidewai(4) mian(4)
eastdong(1); dong(1) bian(1)
westxi(1); xi(1) bian(1)
southnan(2); nan(2) bian(1)
northbei(3); bei(3) bian(1)
directionfang(1) xiang(4)
northwestxi(1) bei(3)
northeastdong(1) bei(3)
southwestxi(3) nan(2)
southeastdong(1) nan(2)


李老師

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities