Java Games: Flashcards, matching, concentration, and word search.

woordenschat NL - NL deel a

AB
aanlegwat je van nature goed kunt
aanmerkingkritiek
aannemenaccepteren
aanradenadviseren
aanrijdingbotsing met een voertuig
aardeonze planeet
achtenrespect hebben
administratiefop papier vastgelegd
advies (het)raad
aflevereniets op een bepaalde plaats brengen
afmakeniets klaar maken
apparatuur (het)verschillende (elektrische) apparaten die bij elkaar horen
arbeideriemand die werkt
artikel (het)stuk in een krant
avondcursuseen cursus in de avond
bedoelingwat het doel of de betekenis is
bedrijf (het)waar iets gemaakt of gedaan wordt voor geld
beheerseniets kunnen
behoeftewat erg nodig is
belangrijkwat goed voor iets of iemand is
belangstellinginteresse
benieuwdiets graag willen weten
bepaaldwat vast en zeker is
bericht (het)iets wat iemand laat weten
beroep (het)een vak dat je doet om geld te verdienen
beschadigingwat een beetje kapot is
beslistwat heel zeker is
bestellingiets wat iemand voor je laat komen
bewerenzeggen dat iets zo is
budget (het)geld dat je aan iets kan uitgeven
buigenkrom maken
bureau (het)schrijftafel
chauffeuriemand die een auto bestuurt
chirurgdokter die mensen opereert
cliëntiemand die advies vraagt bij b.v. advocaat of notaris
deelnemenmeedoen
deelnemeriemand die meedoet
diploma (het)bewijs dat je voor een examen geslaagd bent
discriminatieonacceptabel achterstellen
discussiegesprek waarbij men over een bepaald onderwerp van gedachten wisselt
duidelijkheidhet goed te zien of te horen zijn
duweniets voor je uit verplaatsen
echtgenootman met wie iemand getrouwd is
economiehandel
eiseniets met kracht willen
ervaringiets wat je meemaakt / meegemaakt hebt
exclusiefniet inclusief
feestdageen dag waarop een festiviteit is
fotograafiemand die foto's maakt
functiedat waarvoor iets gebruikt wordt
geboorteland (het)het land waarin iemand op de wereld kwam
gehuwdmet iemand wettig getrouwd zijn
gelukkigheel blij met iets of iemand zijn
geschiedenishistorie
geschiktwat goed gebruikt kan worden
geweldigenorm
glazenwasseriemand die de ramen schoonmaakt
gras (het)groene blaadjes die koeien graag eten
graveneen gat in de grond maken
groentemaniemand die fruit en groenten verkoopt
hartslaghet slaan van het hart
hieronderonder dit voorwerp of deze plaats
hoofddoekeen doek om het hoofd van een vrouw
hoogteafstand van onder tot boven
horloge (het)kleine klok om de arm
hotel (het)plaats waar je voor geld kunt slapen en eten
inbraakhet met geweld in een huis gaan en stelen
inclusiefniet exclusief
informatiegegevens om meer over iets te weten
informerenvragen hoe iets is
ingewikkeldcomplex
initiatief (het)een eerste actie om iets te doen
inrichtinghet interieur van b.v. een huis
interessebelangstelling
interesserenbelangstelling hebben
jaarlijkswat elk jaar is
journalistiemand die over het nieuws schrijft; b.v in een krant
kanaal (het)een water dat speciaal gegraven is
kansmogelijkheid
kapiteinbaas op een schip
kennisiemand die je kent
klinkeneen geluid dat je hoort
knijpenhard op iets tussen je vingers drukken
kokiemand die in een restaurant het eten klaarmaakt
koptelefoontwee telefoontjes op of in de oren
krachtsterkte van het lichaam of een deel van het lichaam
kuilgat in de grond
leerlingiemand die les krijgt
linksafeen weg naar links ingaan
lukkengoed gaan
massaeen groot aantal
matras (het)waar mensen op slapen
mayonaiseeen mix van ei & olie & zout en azijn
mechanischmachinaal
medewerkinghet meedoen aan iets
meerderheidde grootste groep
meldeniets bekend maken
metselaariemand die met stenen een muur maakt
microfoonapparaat dat geluid sterker maakt
militairiemand die in het leger is; b.v. als generaal
moeilijkheideen probleem
mogelijkheidiets dat kan
mouwdeel van b.v. jas waar je arm in zit
mutskledingstuk dat je op je hoofd draagt
nationaliteithet tot een bepaalde natie horen
nauwmet weinig ruimte
nauwkeurigexact
neerleggeniets op een bepaalde plaats leggen zodat het ligt
neerzetteniets op een bepaalde plaats zetten zodat het staat
noodzakelijkwat echt moet
ongelooflijkheel erg
ongeluk (het)gebeurt plotseling en geeft schade
ontevredenniet content
onthoudenniet vergeten
ontslag (het)niet meer mogen werken bij een baas
ontwerpenmet b.v een tekening laten zien hoe iets moet worden
ontwikkelener dingen bijleren
ontwikkelinggroeiproces
opbrengenwat je voor iets kan krijgen
opdrachtiets wat je moet doen; dus een taak
opleideniemand iets leren
opleidingschool of cursus waar je iets leert; b.v. voor een vak
oplossingeen goed antwoord op een probleem
opschietensnel doorgaan
overwegenover iets nadenken
parkerenje auto ergens neerzetten
parlement (het)volksvertegenwoordiging die met de regering het land bestuurt
paspoort (het)reispas; een legitimatiebewijs van de regering
patiëntiemand die ziek is
pauwvogel met grote groen-blauwe veren als staart
personeel (het)groep mensen die ergens werkt
pinguïndonkere watervogel met witte borst die rechtop loopt
plantsoen (het)klein park waar iedereen mag komen
politieagentiemand die bij de politie werkt
praktijkniet de theorie
praktischniet theoretisch
preciesexact
principe (het)iets wat iemand als basisidee heeft
prinsesdochter of vrouwelijk familielid van de koning(in)
proberenje best voor iets doen
procenthonderdste deel
productiemedewerkeriemand die helpt bij het maken van iets in een fabriek
protesterenzeggen of laten zien dat je het ergens niet mee eens bent
puzzelmoeilijke opgave die je voor je plezier oplost
rechtdoorverdergaan in dezelfde richting
rechtsafeen weg naar rechts ingaan
redenwaarom iets is
regeringin Ned.: de ministers met de koningin
resultaatwat aan het eind het gevolg is
richtingnaar welke kant
roepnaamnaam waarmee iemand je aanspreekt
salademix van groente; mayonaise en kruiden
salaris (het)geld dat iemand die werkt krijgt van de baas
samenwerkinghet samen met iemand een bepaald werk doen
saussoort jus met b.v. kruiden
schilderiemand die b.v. een muur of een deur verft
schilderij (het)een afbeelding die geverfd is en aan de muur hangt
schildpadkruipend dier met een harde laag op de rug en de buik
scholingwat iemand leert voor een bepaald beroep
schuivenduwen zonder oppakken
simpeleenvoudig; niet moeilijk
sluipenstil en voorzichtig lopen zodat niemand het ziet of hoort
snackbarkleine winkel waar je hapjes kan kopen
spandoek (het)doek waarop staat wat iemand belangrijk vindt
spoedheel snel
stewardessvrouw die in b.v. een vliegtuig hulp geeft
studieiets wat je leert voor een bepaald vak; b.v. aan een universiteit
tabellijst met namen of cijfers
telefonisteeen vrouw die in een bedrijf de telefoon bedient
theoretischniet praktisch
tijdelijkniet voor altijd
timmermaniemand die iets van hout maakt
toelateniets goedvinden
toestandin welke staat iets of iemand is
toestureniets of iemand ergens heen laten gaan
tuineigen stuk grond met bloemen en planten
vacaturelege plaats in een bedrijf
vasthoudenniet loslaten
vensterbankrand onder het raam waar b.v planten op staan
verbindingcontact hebben
verkeer (het)b.v. auto's en fietsen die op de weg rijden
verpleegkundigeiemand die voor zijn werk zieken helpt
verplichtiets moeten doen
versieringwaar je iets feestelijk mee maakt
verslag (het)rapportage
verstandiggoed nadenken; dus je verstand gebruiken
vertegenwoordigeriemand die voor een bedrijf artikelen verkoopt aan winkels
verwijderenweghalen
verzekerenzeggen dat iets zeker is
verzorgeniets of iemand helpen en geven wat nodig is
vestigener gaan wonen
viaduct (het)brug over een weg
volgendezelfde weg nemen
voorstel (het)een plan; een idee vertellen
waardehet geld dat b.v. een voorwerp kan opbrengen
waarheiddat wat waar of echt is
wandelingeen stuk lopen
warenhuis (het)grote winkel met diverse artikelen
werkelijkheidrealiteit
werkgeverpersoon of bedrijf waar mensen werken
werkzoekendeiemand die werk zoekt
zekerheidiets dat vaststaat
ziekenverzorgstereen vrouw die voor haar werk zieke mensen helpt
zuurstofsoort gas in de lucht dat mensen en dieren inademen
zwaarmet veel gewicht
zwemlesles waarin je leert hoe je in het water vooruit kan gaan


Lerares Nederlands als tweede taal
Stand-By Bussum
Bussum

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities