flights

ìôðéê øùåîä äàåâøú ðúåðé èéñä àçú:
îñôø ðåñòéí øùåîéí, îñ' èéñä, ùòåú äîøàä åðçéúä, ðîìé éöéàä åéòã.
type FLIGHT = record
passengers, flightnumber : integer;
arrival,departure : real;
homeport,destination : string;
end;
òðä òì äùàìåú äáàåú.
ìöôéä ðåçä áòáøéú àôùø ì÷áåò ÷éãåã îéîéï ìùîàì
This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities